Možnosti předškolního vzdělávání pro neočkované děti

Článek aktualizován dne 6. 5. 2021.

Jak je to s neočkovanými dětmi v předškolních zařízeních? O očkování jsem se už zmiňovala v článku Kam s ní(m)? aneb Vybíráme předškolní zařízení. 

Stručně shrnuji základní informace:

  • Při zápisu do MŠ musí rodič doložit, že jeho dítě je očkované, je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
  • Potvrzení vydá praktický lékař pro děti a dorost. (Nestačí kopie očkovacího průkazu nebo čestné prohlášení rodiče.)
  • Informaci nemusí dokládat rodiče dětí, pro které je (resp. bude) předškolní vzdělávání povinné. Tzn. děti, pro které bude ve školním roce 2022/2023 předškolní vzdělávání povinné, nemusí u zápisu v květnu dokládat, že jsou očkované.
  • Zjednodušeně by se dalo říct, že čtyřleté neočkované dítě v MŠ být “nesmí”, pětileté “musí”. V dnešním článku přináším souhrn možností pro neočkované děti. 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

Základním právním předpisem, který řeší otázku očkování dětí (nejen v rámci předškolního vzdělávání) je zákon o ochraně veřejného zdraví a jeho § 50, který říká:

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku nebo výchova dětí nad 3 roky věku v předškolních zařízeních, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Doklad o provedení pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte, pěstouna nebo fyzické osoby, které bylo dítě soudem svěřeno do osobní péče.“

Co je to kontraindikace?

Děti s kontraindikací jsou jednoduše řečeno děti, které nemůžou být (do)očkovány kvůli zdravotnímu stavu.

Neočkované děti

Pro zjednodušení budu v článku používat termín „neočkované děti„. Tím označuji děti, které nejsou očkované z rozhodnutí rodičů. Nemyslím tím děti, které jsou proti nákaze imunní nebo se nemůžou očkování podrobit pro kontraindikaci (a mají pro to doklad vystavený praktickým lékařem pro děti a dorost).

Neočkované děti můžou:

⇒ docházet do rejstříkové“ mateřské školy, pokud plní povinné předškolní vzdělávání

Do „rejstříkové“ mateřské školy může být neočkované dítě přijato pouze, pokud plní povinné předškolní vzdělávání. Jednoduše řečeno „pětileté“ (a starší) dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné

docházet do zařízení, které neprovozuje živnost v provozovně.

V tomto případě je nutné každé zařízení posuzovat zvlášť. Nejde jednoduše říct, že všechny lesní kluby můžou přijímat neočkované děti.

Je třeba se řídit tímto: Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která NEPROVOZUJE V PROVOZOVNĚ ŽIVNOST, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku nebo výchova dětí nad 3 roky věku v předškolních zařízeních MŮŽE přijmout neočkované děti. 

Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností:

Co je péče o dítě do tří let věku?
Výchovná péče o svěřené děti do tří let věku v denním nebo v celotýdenním režimu zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických.

Co je výchova dětí nad 3 roky věku v předškolních zařízeních? (zkráceno)

Výchova dětí nad tři roky věku v předškolních zařízeních, výuka v soukromých školách … pokud tato nejsou zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Jiná mimoškolní výchova a vzdělávání, … výchovně vzdělávací činnost na dětských táborech a jiných zotavovacích akcích, zejména vedení těchto akcí, zajišťování výchovných, relaxačních a vzdělávacích programů pro účastníky těchto akcí, dohled nad dětmi a podobně. …

To znamená, že zařízení, která mohou přijímat neočkované děti jsou zařízení:

  • provozující živnost bez provozovny,
  • neprovozující živnost (v provozovně i bez provozovny).

Některé lesní kluby mohou být provozovány jako živnost v provozovně, tím pádem musí přijímat pouze očkované děti. Stejně tak lesní mateřské školy, které jsou zapsány v školském rejstříku, musí přijímat jen očkované děti (s výjimkou dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání).

POROZ! Jakékoli zařízení si může samo stanovit podmínku očkování. Ať už z vlastní vůle nebo kvůli dotacím, které čerpají.

využít služeb chůvy


Neočkované děti nemůžou docházet do:

× „rejstříkové“ MŠ, pokud neplní povinné předškolní vzdělávání

× dětských skupin

Do dětské skupiny neočkované děti přijaty být nemůžou. A to ani „předškoláci„. V dětské skupině totiž není možné plnit povinné předškolní vzdělávání, tím pádem ani neexistuje výjimka pro přijetí neočkovaných předškoláků, jako je tomu u „rejstříkových“ MŠ.

Do dětské skupiny může „předškolák“ docházet, ale musí splnit podmínku očkování a podmínku zápisu do rejstříkové mateřské školy.

× mikrojeslí

Do mikrojeslí neočkované děti přijaty být nemůžou. 

× zařízení, které provozuje živnost v provozovně

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která PROVOZUJE V PROVOZOVNĚ ŽIVNOST, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku nebo výchova dětí nad 3 roky věku v předškolních zařízeních (viz výše) NEMŮŽE přijmout neočkované děti. 

Jedná se například o soukromé školky, jesličky atp.

Přestupek

Podle § 92k (4) zákona o ochraně veřejného zdraví „se poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, mateřská škola, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená v § 50 se dopustí přestupku tím, že přijetím umožňuje dítěti, které se nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, docházku do zařízení.“

Výhrada víry a svědomí

10. prosince 2020 Nejvyšší správní soud ČR vynesl rozsudek ve věci nepřijetí neočkovaného dítěte do mateřské školy. 

Velice stručný, zjednodušený popis případu:

Rodiče žádali přijetí neočkované tříleté dcery k předškolnímu vzdělávání. Vědomi si § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, doložili, že dcera není očkována z důvodu víry – využili tak výhradu víry. Dítě nebylo přijato. Začal soudní proces, který trval přes 4 roky.

Závěr soudu: MŠ vůbec nezvážila takzvanou výhradu víry a světskou výhradu svědomí. Jednoduše řečeno se jí vůbec nezabývala. 

Soud konstatoval, že obecně lze říci, že veřejný zájem na ochraně zdraví má převahu nad zájmem individuálním, neznamená to ale, že v některých případech nemůže individuální zájem spočívající ve výhradě víry a svědomí převážit.

Ředitel MŠ se musí výhradami přinejmenším seriózně zabývat a posuzovat je. Musí se zabývat argumenty žadatele a poměřovat je se zájmem společnosti na ochraně veřejného zdraví. Argumenty rodičů musí být natolik silné a mimořádně závažné, že na jejichž základě by aplikace § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví byla v daném konkrétním posuzovaném případě zjevně protiústavní.

Jednoduše řečeno – je nutné v každém individuálním případě zvážit, zda výjimečně individuální důvody nepřevažují nad veřejným zájmem.

Závěr

Závěrem lze říct, že neočkované dítě a jeho docházka do předškolního zařízení je pro rodiče finančně náročná (s výjimkou rejstříkové mateřské školy, ve které dítě plní povinné předškolní vzdělávání), neboť se jedná o zařízení, která jsou rodiči placená.

Další články zabývající se legislativou v oblasti předškolního vzdělávání si můžete přečíst zde:

Marcela Zajícová

Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog - praktik. Vím, co je důležité pro praxi učitelky MŠ a předávám to prostřednictvím projektu Předškolní poradna a Klubu Předškolní poradny dál. Mými kurzy a webináři prošly už tisíce spokojených předškolních pedagogů. Srozumitelnou formou odpovídám na otázky „co, kdy, kde a jak“ při výchově a vzdělávání předškolních dětí. Ráda budu oporou i vám. Přihlaste se k odběru newsletteru zdarma a neunikne vám žádná novinka. 

Komentáře
  1. Hynek Zatloukal napsal:

    S Vaším výkladem – …“fungující v režimu volné živnosti, obor činnosti „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“, která pečují o děti nad tři roky v provozovnách, můžou přijmout neočkované děti. (Jedná se například o soukromé, firemní školky.)“ – bych si nebyl tak jistý a osobně bych se s ním neztotožnil. Zákon č. 258/2000 Sb. nijak živnosti nerozlišuje! Ovšem připouštím za určitých okolností i Váš názor – právní úprava není zrovna pregnantní.

    Rozhodně bych však doporučil každému zřizovateli nechat si ověřit písemně(!), zda se ho tato povinnost týká, nebo ne. Sankce za přestupky jsou značné, o čemž paní kolegyně taktně pomlčela: „Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, mateřská škola, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená v § 50…“ až 500 000(!) Kč.

    • Marcela Zajícová napsal:

      Krásnou neděli,
      velice Vám děkuji za Vaši reakci. I díky Vašemu komentáři jsem se rozhodla tuto část stáhnout a počkat na oficiální vyjádření MZ. Plně souhlasím s Vaším názorem, že výklad §50 je sporný. S Vaším doporučením nechat si písemně ověřit, zda se konkrétního zařízení povinnost příjmat (ne)očkované děti týká, musím jen souhlasit. Stejně tak výše pokuty, která by byla pro předškolní zařízení likvidační, je důležitá informace. V článku jsem ji neuvedla z toho důvodu, že se jedná o „problém“ zřizovatele, článek cílí zj. na rodiče. Každopádně děkuji Vám za její doplnění. S pozdravem a díky Marcela Zajícová

  2. Michaela napsal:

    Dobrý den,
    zajímalo by mně, zda se mohou stýkat děti (očkované) z dětské skupiny tak, jak je definována legislativou s dětmi (neočkovanými) z komunitní školky (neziskového zařízení), pokud sídlí na jedné adrese. Předpokládám, že to je dotaz spíše na hygienickou stanici. S pozdravem,
    Michaela Štarková

    • Marcela Zajícová napsal:

      Hezký den,
      moc děkuji za zajímavý dotaz. Řešili jsme před pár lety podobnou situaci. (Zda děti z komunitní školky můžou jít na divadelní představení do státní školky. Všechny děti z komunitní školky byly očkované, takže tento problém nám odpadl.)

      DS a komunitní školka, i přesto, že sídlí na jedné adrese, mají oddělené prostory po celou dobu provozu. Nejde ani „spojit“ tyto dvě zařízení v ranních či odpoledních hodinách, kdy je dětí méně. (I přesto, že by to mnohdy bylo praktické.)

      Pokud jde o občasné setkávání dětí (například na různých akcích, divadlech, dnech dětí apod.), bylo by opravdu nejlepší si („pro klid duše“) vyžádat vyjádření hygieny. Podle MÉHO NÁZORU by občasné setkávání neměl být problém. I státní MŠ běžně navazují spolupráci s různými organizacemi v okolí (a mnohdy i s komunitními školkami, rodinnými centry), ve kterých děti očkované být nemusí. Ve školním vzdělávacím programu toto bývá i uvedeno (jako spolupráce s organizacemi v obci apod.).

      Bohužel jsem Vám svou odpovědí moc nepomohla. Pokud se mi podaří získat vyjádření z „vyšších míst“, budu Vás informovat ;-).

      Přeji hezký den. Marcela Zajícová

  3. Luboš napsal:

    Dobrý den,

    pokud dítě, které chci přihlásit do školky má pět let a bude tedy plnit povinnou docházku do předškolního zařízení, musí mi jej školka bez problému přijmout kdekoliv nebo pouze v tzv. spádové školce tedy v místě trvalého bydliště? Může mě odmítnout v místě kde bydlím, protože je dítě neočkované a odkázat mě na školku v místě trvalého pobytu? Je místo bydliště důvodem k odmítnutí neočkovaného dítěte v místě kde nemá trvalí pobyt? Děkuji

    • Marcela Zajícová napsal:

      Dobrý den,
      povinnost přijmout dítě má pouze spádová MŠ podle místa trvalého bydliště dítěte. Jakákoli jiná MŠ dítě přijmout může, ale nemusí. Každá MŠ má svá kritéria přijetí, která zpravidla dohledáte na jejím webu. (Pokud MŠ nenaplní kapacitu svými spádovými dětmi, zpravidla nespádové přijme.) K zápisu do nespádové MŠ jít samozřejmě můžete, tzv. „zkusit štětí“. Pokud dítě v MŠ plní povinné předškolní vzdělávání, očkováno být nemusí.
      Hezký večer. Marcela Zajícová

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů