fbpx

Povinné předškolní vzdělávání a jeho možnosti

Článek pro pedagogy

Povinné předškolní vzdělávání

Dítě, které oslaví páté narozeniny od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024, musí zákonný zástupce v květnu 2024 (2.-16. 5. 2024) přihlásit k předškolnímu vzdělávání. Od 1. 9. 2024 se na něj vztahuje povinné předškolní vzdělávání. (Pokud dítě do MŠ, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, dochází, přihlašovat “znovu” ho nemusí.)

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů.

Spádová MŠ dítě přijmout „musí“ (i pokud dítě není řádně očkováno).

Rodič však dítě může přihlásit i do “nespádové” MŠ, ta však povinnost přijmout dítě nemá. Pokud dítě přijme “nespádová” MŠ, její ředitel tuto skutečnost oznámí “spádové” MŠ. Vy, jako rodič, tuto povinnost nemáte. Já však doporučuji do Vaší “spádové” MŠ zavolat nebo napsat e-mail a oznámit, že Vaše dítě bude předškolní vzdělávání plnit v jiné MŠ.

Možnosti plnění povinného předškolního vzdělávání:

Dítě má několik možností plnění povinného předškolního vzdělávání:

 1. Pravidelná denní docházka do mateřské školy
 2. Individuální (tzv. domácí) vzdělávání dítěte
 3. Vzdělávání v přípravné třídě
 4. Vzdělávání v zahraniční škole

1. Pravidelná denní docházka do mateřské školy

Pravidelná denní docházka do mateřské školy (zapsané v rejstříku škol a školských zařízeních) minimálně 4 hodiny denně v pracovní dny (vyjma školních prázdnin).

Omlouvání dětí:

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ, je potřeba ho omluvit. Některé MŠ vyžadují písemné omluvenky, v jiných stačí dítě omluvit ústně. Konkrétní podmínky stanoví školní řád MŠ

Legislativa nestanovuje maximální možnou délku absence nebo maximální počet hodin, které dítě plnící povinné předškolní vzdělávání může zameškat.  Za omluvenou absenci dítěte v povinném předškolním vzdělávání neplynou žádné sankce.

2. Individuální (tzv. domácí) vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy

Zákonný zástupce oznámí individuální vzdělávání svého dítěte řediteli MŠ minimálně tři měsíce před začátkem školního roku, tj. do konce května.

Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
 • období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Individuální vzdělávání může dítě plnit i v nespádové MŠ.

Pokud chce zákonný zástupce zvolit formu individuálního vzdělávání v průběhu roku, oznámí to řediteli MŠ.

„Ověřování“:

Ředitel MŠ určí ve školním řádu způsob a termín “ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech” (někdy chybně označováno jako “přezkušování”) . Zákonný zástupce je povinen zajistit na tomto “ověření” účast dítěte. Pokud tak zákonný zástupce neučiní (ani v náhradním termínu), ředitel individuální vzdělávání ukončí. “Ověřování” se koná v rozmezí listopadu až prosince.

Pokud chcete zvolit individuální vzdělávání svého dítěte, zjistěte si dopředu, zda Vaše dítě konkrétní MŠ přijme (povinnost dítě přijmout má pouze spádová mateřská škola) a jak probíhá ověřování (zda je v souladu s Vašimi představami).

Ministerstvo školství vydalo Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách a ověření dosahování očekávaných výstupů.pdf . Mateřské školy se jím můžou inspirovat. Neznamená to však, že přesně takhle bude probíhat ověřování ve Vaší mateřské škole.

Nejčastější otázky v souvislosti s individuálním (tzv. „domácím“) vzděláváním

CO JE TO OVĚŘOVÁNÍ?

Děti, které povinné předškolní vzdělávání plní formou domácího (individuálního) vzdělávání se musí zúčastnit OVĚŘOVÁNÍ. 

Ověřování = ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech.

Ověřování není přezkušování. To na domškoláky čeká až ve škole.

JAK A KDY PROBÍHÁ OVĚŘOVÁNÍ V MŠ?

Ověřování probíhá 1x ročně - v listopadu nebo prosinci. Ověřování může v MŠ probíhat různým způsobem. Není dán pevný "mustr".

Způsob i termín ověřování je uvedený ve školním řádu MŠ.

MÉ DÍTĚ NA „OVĚŘOVÁNÍ“ NESPOLUPRACOVALO. CO TEĎ?

Podle zákona je zákonný zástupce povinen zajistit účast dítěte na ověřování.

V praxi nastaly situace, kdy dítě u ověřování “nespolupracovalo”, tak říkajíc “nic nepředvedlo” a ředitel chtěl individuální vzdělávání kvůli tomu ukončit. Tento postup není v souladu se školským zákonem.

Ředitel může “pouze” doporučit další postup při vzdělávání dítěte.

Ukončit individuální vzdělávání jde pouze z důvodu neúčasti na “ověřování”.

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZVOLÍM V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU, MUSÍM SE ÚČASTNIT „OVĚŘOVÁNÍ“?

Pokud pro dítě zvolíte individuální vzdělávání například až od ledna (od září do prosince docházelo do mateřské školy denně), “ověřování” se neúčastní, jelikož to se koná v rozmezí listopadu až prosince.

Pokud zvolíte individuální vzdělávání dřív, než proběhlo „ověřování“ , ověřování se účastníte.

MÉ DÍTĚ NAVŠTĚVUJE ŠKOLKU (NEBO DĚTSKOU SKUPINU), KTERÁ NENÍ ZAPSANÁ V “REJSTŘÍKU” ŠKOL. JSME SE ŠKOLKOU VELICE SPOKOJENI A CHTĚLI BYCHOM V DOCHÁZCE POKRAČOVAT I V POSLEDNÍM ŠKOLKOVÉM ROCE. JE TO MOŽNÉ?

ANO. Je to možné, ale musíte dítě přihlásit k zápisu do mateřské školy, která je zapsaná v školském rejstříku, oznámit řediteli individuální vzdělávání a zúčastnit se “ověřování”.

Vaše dítě bude “oficiálně” vzděláváno individuálně, ale může dle libosti navštěvovat například soukromou školku (nezapsanou v “rejstříku”), dětskou skupinu, lesní klub atp.

Některé „nerejstříkové“ školky, dětské skupiny mají v souvislosti s “ověřováním” navázanou spolupráci s mateřskými školami, které jsou zapsány v školském rejstříku. Informujte se v té vaší.

MÉ DÍTĚ NAVŠTĚVUJE LESNÍ MATEŘSKOU ŠKOLU, KTERÁ JE ZAPSANÁ V “REJSTŘÍKU” ŠKOL. MUSÍM DÍTĚ PŘIHLÁSIT DO “NORMÁLNÍ” ŠKOLKY?

NE. Pokud je lesní mateřská škola zapsaná v “rejstříku”, může v ní dítě plnit povinné předškolní vzdělávání.

MÉ DÍTĚ NAVŠTĚVUJE LESNÍ KLUB, KTERÝ NENÍ ZAPSANÝ V “REJSTŘÍKU” ŠKOL. CHCEME V DOCHÁZCE POKRAČOVAT I V “POVINNÉM” PŘEDŠKOLNÍM ROCE. MUSÍM DÍTĚ PŘIHLÁSIT DO “NORMÁLNÍ” ŠKOLKY?

ANO. Pokud lesní klub není zapsaný v “rejstříku” škol, musíte dítě přihlásit k zápisu do mateřské školy, která je zapsaná v školském rejstříku, oznámit řediteli individuální vzdělávání a zúčastnit se “ověřování”. Vaše dítě bude “oficiálně” vzděláváno individuálně, ale může zároveň navštěvovat lesní klub.

Některé lesní kluby (a jiné předškolní instituce, které nejsou zapsané v “rejstříku”) mají v souvislosti s “ověřováním” navázanou spolupráci s (lesními) mateřskými školami, které jsou zapsány v školském rejstříku. Informujte se v té vaší.

CO SE STANE, POKUD SE DÍTĚ OVĚŘOVÁNÍ NEZÚČASTNÍ?

Pokud se dítě ověřování nezúčastní ani v náhradním termínu, je dítěti individuální vzdělávání ukončeno.

Toto dítě se nemůže začít znovu individuálně vzdělávat.

ÚČASTNÍ SE OVĚŘOVÁNÍ I DĚTI, KTERÉ NEJSOU V INDIVIDUÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, ALE DO MŠ DLOUHODOBĚ NECHODÍ? (JSOU RODIČI OMLOUVÁNY.)

NE.

MŮŽE RODIČ DÍTĚTI INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UKONČIT A PO NĚJAKÉ DOBĚ HO OPĚT ZAČÍT INDIVIDUÁLNĚ VZDĚLÁVAT?

ANO.

3. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální

Zákonný zástupce je povinen oznámit vzdělávání dítěte v přípravné třídě nebo v přípravném stupni řediteli spádové mateřské školy nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolní vzdělávání dítěte (tj. do konce května).

Přípravné třídy základní školy

Přípravné třídy základní školy jsou určeny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně se přijímají děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Zákonný zástupce musí o zařazení dítěte do přípravné třídy požádat ředitele školy, svou žádost musí doložit písemným doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).

Vzdělávání se řídí školním vzdělávacím programem dané školy.

Přípravný stupeň základní školy speciální (ZŠS)

Třída přípravného stupně ZŠS poskytuje přípravu na vzdělávání v ZŠS dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem.

Zákonný zástupce musí o zařazení dítěte do přípravné třídy požádat ředitele školy, svou žádost musí doložit písemným doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).

Do třídy přípravného stupně ZŠS lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky, a to i v průběhu školního roku. Vzdělávání v přípravném stupni ZŠS trvá nejvýše 3 školní roky.

4. Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

Pokud zákonný zástupce zvolí pro své dítě vzdělávání v zahraniční mateřské škole na území ČR, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolní vzdělávání dítěte (tj. do konce května).

Marcela Zajícová

Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog, lektorka a autorka Předškolní poradny. Vzdělávám předškolní pedagogy a pomáhám jim zvýšit profesní sebejistotu.

Mými kurzy a webináři prošly už tisíce spokojených předškolních pedagogů. Ráda budu oporou i vám. Přihlaste se k odběru novinek zdarma, aby vám nic neuniklo. 

Komentáře
 1. Martina napsal:

  Dobrý den,mám na vás dotaz ohledně dcery narozená v březnu 2014,navštěvuje školku ve spádové oblasti nyní již tretim rokem ve smíšené tride,kde jsou od 3 – do 5 let,ve školce jsou 2 třídy smíšené a 1 předškoláci.Od září bych chtěla aby šla do třídy předškoláků,aby ji bylo umožněno předškolní vzdělání a taky aby mohla zůstat s kamarady na které je zvyklá.Problem je v tom,že vedení školky nam oznámilo, že z kapacitních důvodu dceru do předškolní třídy neumístí,musí tedy zůstat s malými ve smíšené tride,kde není taková péče a aktivity pro děti jejího věku.Podotykam že do předškolní třídy umístili dítě které je narozeno na konci června a naše se nedostalo.Mame prosím nárok se nějak bránit a s tímto postupem nesouhlasit?Děkuji za odpověď a pomoc v téhle bezvýchodné situaci.

  • Marcela Zajícová napsal:

   Hezký den paní Martino,
   děkuji Vám za dotaz. Popisujete situaci, která je problém v nejedné školce. Nastane rok, kdy je opravdu hodně předškoláků, kteří se nevejdou do předškolní třídy a zároveň je jich málo, aby se otevřely předškolní třídy dvě. Řeší se to pak tím, že některé předškolní děti zůstanou ve smíšených třídách. Naprosto chápu Vaše obavy. Bohužel žádný právní nárok na zařazení Vaší holčičky do předškolní třídy není. Můžete se „pouze“ pokusit s paní ředitelkou komunikovat, vyjádřit svůj nesouhlas a sdělit jí Vaše obavy.
   Tzv. předškolní vzdělávání se může uskutečňovat i ve „smíšené“ třídě (tak tomu je i v mnohých jednotřídkách na vesnici). Je pak na paní učitelce, aby připravila pro předškoláky (věřím, že Vaše dcera nebude jediný předškolák) složitější aktivity, tak aby vyhovovaly potřebám nejstarších dětí. V praxi to probíhá tak, že pro skupinku předškoláčků paní učitelka připraví například pracovní listy, různé složitější aktivity atp. V některých školkách se předškolákům intenzivněji věnují během odpoledního klidu po obědě. (Zeptejte se, jak to bude probíhat ve Vaší MŠ.) Vzdělávací nabídka by měla odpovídat jednotlivým potřebám dětí (ať už tříletým nebo šestiletým). Na druhou stranu musím podotknout, že pokud je třída naplněna 28 dětmi a paní učitelky se překrývají pouze po dobu vycházek, ve třídě například není asistent pedagoga, bývá to problém.
   Kritéria rozřazení dětí do jednotlivých tříd jsou v kompetenci paní ředitelky. Jednoduše by se dalo říct, že nejstarší děti automaticky půjdou do předškolní třídy, ale mnohdy to nebývá tak jednoduché. Možná mladší dítě potřebuje větší podporu, aby pro něj byl nástup do ZŠ jednodušší? To pouze spekuluji. Každopádně můžete zkusit paní ředitelku požádat o změnu, za to tak říkajíc „nic nedáte“. Přeji Vám, aby situace dopadla ku shodě všech, a i kdyby Vaše holčička zůstala ve smíšené třídě, měla co nejlepší podmínky k přípravě na vstup do ZŠ. S pozdravem Marcela Zajícová

 2. Lucie Nowak napsal:

  Dobrý den, dcera chodí v Rakousku do školky a do školy půjde v ČR. Může tam absolvovat i předškolní vzdělávání?Nerada bych ji poslední rok někam prehlasovala. Chci, aby tam ten rok už odchodila. Je to možné nebo je nějaká jiná možnost, aby dcera nemusela nastupovat do jiné školky a od hodit docházku v Rakousku a pak nastoupit do školy v ČR? Děkuji moc za odpověď.

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den,
   máte trvalý pobyt v Rakousku nebo v ČR (a dceru vozíte do rakouské školky)? Pokud bydlíte v ČR, bude postačovat, když dceru přihlásíte do mateřské školy v ČR, oznámíte individuální vzdělávání a dostavíte se 1x na „ověřování“, byla by v režimu individuálního (tzv. domácího) vzdělávání. Pokud bydlíte v Rakousku, domnívám se, že bude postačovat řídit se tamní legislativou (nevím, od kolika let je vzdělávání v Rakousku povinné).

   • Marcela Zajícová napsal:

    Doplnění k předchozí odpovědi:

    Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti se státním občanstvím ČR, které dlouhodobě pobývají v cizině (déle než 90 dnů).

    Pokud máte trvalý pobyt v ČR a v Rakousku dlouhodobě pobýváte (déle než 90dnů), doporučuji oznámit Vaší spádové MŠ (v ČR), že dlouhodobě pobýváte v cizině a nebudete plnit povinné předškolní vzdělávání.

 3. Sandra Nováková napsal:

  Dobrý den,

  měla bych na Vás dotaz ohledně kombinování dvou mateřských školek.
  Mám syna, který bude příští školní rok předškolák (narozen srpen 2015 – není tedy vyloučený odklad š.d.). Letos chodil střídavě do státní MŠ a do lesní MŠ – obě zapsané ve školském rejstříku. Tento model se nám velmi osvědčil, ráda bych v něm pokračovala, bohužel mám však k této problematice dva názory. Od zástupkyně lesní školky mám vyjádření, že tato varianta není pro předškoláka ze zákona možná. Od ředitelky státní MŠ jsem dostala kladné vyjádření, kdy se věc řeší sepsáním dohody o střídavé docházce a věc je tím regulérně vyřešená.
  Budu vděčná za Váš názor. S pozdravem
  Sandra Nováková

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den,
   děkuji za dotaz.
   Ano, co ředitel, to názor. Bohužel mám pocit, že v tom nemají jasno ani odborníci na ministerstvu školství. A zásadně se liší i názory ředitelek lesních a státních MŠ. Poslední verzi, kterou jsem zjišťovala byla, že je možné kombinovat dvě státní MŠ.
   Doporučuji proto obrátit se přímo na ministerstvo školství s popisem Vaší situace a dotazem, jak situaci řešit, pokud chcete kombinovat obě MŠ.
   Marcela Zajícová

 4. Dagmar Hroudová napsal:

  Dobrý den, dcera má nastoupit povinnou školní docházku, na kterou se moc těší. Problém nastává s vyzvedáváním ze školky. Žádala jsem, zda by bylo možné vyzvednout dceru 14-14:30 to bylo zamítnuto s tím že je možné vyzvednout 12:30-13hod nebo 15-16:30hod. Já mám pracovní dobu 8-16:30hod a cesta z práce cca hodinu dle dopravy. Manžel dojíždí 120km takže odjíždí z domova 6hod. vrací se 18-18:30hod. Jak řešit situaci když školka odmítá vyjít vstříc a my nemáme jinou možnost jak vyzvednout dceru a nechceme ji ochudit o kolektiv při individuálním vzdělávání. Je nějak v zákoně myšleno na tyto situace? Děkuji Dagmar Hroudová

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, jestli dobře chápu, dcera má nastoupit na povinné předškolní vzdělávání a vy ji nemůžete vyzvedávat jindy, než mezi 14:00-14:30, což Vám ale MŠ nechce umožnit (a vy kvůli tomu uvažujete o individálním vzdělávání). Vyzvedávání dětí v MŠ se řídí školním řádem, ten však nemůže být v rozporu se zákony, vyhláškami. Nevím, jaké důvody vedly mateřskou školu k zamítnutí Vaší žádosti. Legislativa neřeší přesné časové určení vyzvedávání dětí z MŠ. Snad bude postačovat další komunikace s MŠ a vysvětlení vaší nelehké situace.

   • Dagmar Hroudová napsal:

    Je to přesně jak píšete a důvod, který mi byl sdělen je, že v té době se vytírá a uklízí tudíž není možné, aby se někdo po školce pohyboval. Dle slov paní ředitelky MŠ sice naší situaci chápe, ale nemůže nám nijak pomoci. Zkusím to s nimi ještě jednou probrat. Teď na mě tlačí ať se rozhodnu, jestli bude dcera navštěvovat MŠ nebo individuální vzdělávání.

 5. Alice napsal:

  Dobrý den,

  máme dítě, které bude v ročníku 2020/2021 v předškolním věku, tj. s povinnou školní docházkou. Dítě bylo v řádném termínu přihlášeno a přijato spádovou mateřskou školkou. V 9/2020 se však budeme stěhovat, což znamená i změnu trvalého bydliště. Je za takové situace spádová školka v místě nového bydliště povinna dítě přijmout (bylo nám sděleno, že místo nemají, tj. nepřijmou ho/musíme čekat, zda se uvolní).

  Děkuji Vám za odpověď. S pozdravem

  Alice

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, doporučuji kontaktovat obecní úřad v místě nového bydliště a popsat Vaši situaci. Marcela Zajícová

 6. Monika Ježková napsal:

  Dobrý den,
  mám dotaz ohledně dítěte mého partnera, jeho syn dosáhl pěti let letos v červenci, je v péči matky, která nás utvrzovala, že syn bude navštěvovat od září školku, ovšem nestalo se, do spádové školky jsme následně volali a zjistili, že chlapeček tam přihlášený není. My máme jinou spádovou oblast a v místní školce nám slíbili, že malého přijmou, ale nestalo se, nejprve se ani neozvali, dle dohody a když tam partner šel (měl i písemný souhlas matky), řekli mu, že ho nepřijmou, je skoro říjen, matka nedělá nic a my nevíme co dál.
  Děkuji za odpověď.

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den,
   zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. (Zákon neřeší, v čí péči dítě je, hovoří pouze o „zákonném zástupci“.) Chlapce oslavil v červenci 5. narozeniny, tím pádem je od září 2020 pro něj předškolní vzdělávání povinné a zákonní zástupci ho měli v květnu přihlásit k povinnému předškolnímu vzdělávání. Měl by být tedy přihlášený v nějaké školce (nemusí být spádová).
   Zákonný zástupce se dopustí přestupku, pokud dítě nepřihlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.
   Doporučila bych tedy zjistit, zda je chlapec v nějaké MŠ přihlášený a zda plní povinné předškolní vzdělávání (třeba i formou individuálního vzdělávání).
   Jen doplňuji, že dítě, které je ve střídavé péči, může i v „povinném předškolním roce“ navštěvovat dvě mateřské školy.
   Marcela Zajícová

 7. Lenka napsal:

  Hezký dobrý den,
  syn navštěvuje školičku, která je dětskou skupinou. Nyní jsem zjistila, že jsme měli požádat o individuální vzdělávání, že současná školka není na seznamu uznávaných zařízení. Pochopila jsem, že jsem se dopustila přestupku. Chtěla bych situaci napravit, ale netuším, jak mám postupovat. Budeme se stěhovat, mám kontaktovat spádovou školku v současném bydlišti nebo je možno vyřešit už i přes nové bydliště? Případně mám řešit už nějak přes MPSV?
  Děkuji Vám za odpověď a přeji hezký den, LŠ

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, doporučuji kontaktovat spádovou MŠ, případně i OÚ (v těchto dnech zpravidla začínají „řešit“ děti, které do MŠ nedochází a měly by). Pokud zvažujete i přestup do jiné MŠ, vzhledem ke změně bydliště, kontaktujte i novou MŠ s dotazem na zápis Vašeho dítěte.

 8. Lena napsal:

  Dobry den,
  muj syn predskolak navstevuje specialni skolku.Syn trpi problemy,ktere uzce souvisi se stresem a jeho vlivem na psychiku,plus astmatem a alergiemi(problemy hlavne v noci).V zari jsem poprosila p.reditelku o tolerovani pozdnich prichodu(ne do 8mi hodin,ale do 9ti)v zajmu snizeni stresove zateze syna(rana jsou opravdu slozita…).P.reditelka nejdrive pozadala o doporucujici zpravu od psychologa (pry kvuli predskolni dochazce a jejimu „kraceni“)a zdalo se ,ze ok,ale nyni nahle zmenila nazor s tim,ze nam nema kdo odemknout skolku ….(a ve smyslu,pokud se nam to nelibi,tak muzeme jit jinam).Psycholozce nyni naopak sdelila,ze predskol.priprava zacina v 8h a nelze ji kratit.
  Nepovazuji tento postup za adekvatni,jelikoz se jedna prave o special.skolku,do ktere jsem syna dal,jelikoz skolka inzeruje individualni pristup atd.
  Dekuji!

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin. Začátek této doby je uveden ve školním řádu. (Zpravidla MŠ mají tuto dobu stanovenou na 8:00.)

 9. Ondřej napsal:

  Dobrý den, mám dceru ve střídavé péči, navštěvuje MŠ v místě bydliště matky, když je u mě, nechodí nikam, matka s druhou MŠ nesouhlasila. V letošním roce jí bude pět let a od září bude mít povinnou předškolní docházku. Musí chodit od toho září do MŠ každý den, nebo je možné,aby chodila jen tři dny v týdnu, když je u matky a dva dny v týdnu byla omluvena z důvodu střídavé péče? Dovážení do školky není možné, bydlíme od sebe 40 km. Děkuji za odpověď

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den,
   děti, které jsou ve střídavé péči, mohou navštěvovat dvě různé MŠ (např. po-st v bydlišti matky, čt-pá v bydlišti otce).
   Podle školského zákona má povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech – 4 hodiny denně. Na druhou stranu je možné dítě omlouvat. Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád dané MŠ.

 10. Petra napsal:

  Dobrý den,
  aktuálně řeším problém a potřebovala bych poradit. Hledala jsem snad všude, ale na mou otázku nemám odpověď. Stěhování v průběhu školního roku, dítě je šestileté ( tedy předškolák s povinnou školní docházkou) . V novém místě trvalého pobytu má školka plnou kapacitu. Dítě odmítá přijmout. Co tedy dělat dál ? Ze zákona musí do školky docházet, ale v místě trvalého bydliště ho nechtějí v průběhu roku přijmout.

  Děkuji

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, pokud MŠ v novém místě bydliště nemá kapacitu, nemůže dítě přijmout. Povinnost místo v MŠ dítěti zajistit přísluší zřizovateli mateřské školy (§ 179 odst. 2 školského zákona), např. ve vedlejší, sousední MŠ atd. – tzn. obraťte se na zřizovatele spádové MŠ podle místa trvalého pobytu dítěte (zpravidla obec, město). Pokud se i přesto nepodaří zajistit pro dítě plnící povinné předškolní vzdělávání volné místo, mají dle vyjádření ministerstva školství zákonní zástupci v původní mateřské škole oznámit individuální (tzv. domácí) vzdělávání (§ 34b školského zákona). Zpravidla je toto nelehká situace. Přeji štěstí při řešení tohoto problému.

 11. Karina Kudličková napsal:

  Dobrý den ,je možné přihlásit dítě na individuální vzdělávání v (předškolním roce ) a občas dítě do školky dát nebo to znamena že nemůže docházet vůbec ?
  Děkuji za odpověď

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, kombinaci individuálního vzdělávání a občasné docházky zákon nepřipouští. Individuální vzdělávání můžete oznámit po určitou dobu nebo ho kdykoli zrušit.

 12. Eva napsal:

  Dobrý den,
  jak řešit případ, kdy dítě je v MŠ nahlášeno na denní docházku, ale tu neplní (rodiče ho omlouvají od září vždy na celý měsíc). Takže v MŠ od září fyzicky nebylo. Nejde o žádnou nižší sociální skupinu a o dítě se víceméně stará babička.

  Děkuji za odpověď

 13. Lucie napsal:

  Dobrý den,
  dcera nyní v lednu 2021 měla 5 let. V květnu budeme přihlašovat k předškolnímu vzdělávání do MŠ. Chceme zvolit nespádovou MŠ, ale nemám jistotu, že nás přijmou. Teoreticky, můžu dceru dát k zápisu do 2 školek?
  Předem děkuji za odpověď

  • Marcela Zajícová napsal:

   Ano, můžete.

   • Adriana napsal:

    Dobrý den,
    chtěla bych se zeptat zda můžu pro dítě požádat podruhé o individuální vzdělávání. Vloni dcera předškoláci a nechtěla jít do školky,tak jsme u zapisu požádali o IV a spádová školka nám vyšla v stříc. V září k tomu dcera nějak dospěla a do školky nastoupila s tím,že už nebude možné vrátit se na IV pokud by to nezvládala. Zvládla. Letos dcera dostala odklad,takže bude zase předškolák. Příští rok se budeme stěhovat a já bych teď u zápisu chtěla zařídit IV protože nevím,kdy stěhování proběhne. Je.mozne o to požádat znovu? Učitelka se zatím vyjádřila,že to nebude možné,že už jednou jsme žádali. Já to chapala,že se to vztahuje na školní rok, požádat a ukončit.
    Děkuji za odpověď.

 14. Žaneta Fusková napsal:

  Dobrý den,
  Syn bude mít 5 let v říjnu 2022.
  Mam tedy povinnost přihlásit ho do školy již v roce 2022? Nevychází mu roky, takže predpokladam že půjde do skoly téměř v 7 letech. Děkuji.

  • Marcela Zajícová napsal:

   Pokud oslaví 5. narozeniny v říjnu 2022, tak v květnu 2023 musí jít k zápisu do MŠ a od září 2023 bude plnit povinné předškolní vzdělávání. V září 2024 nastoupí do ZŠ, nebude-li mít odklad.

 15. Simona Koudelkova napsal:

  Dobry den, rada bych syna nechala v domacim predskolnim vyucovani vzhledem k faktu, ze zůstávám na rodicovske dovolene, tak se mu muzu venovat. Vedouci skolky, kam doposud chodil mne od toho odrazuje a tvrdi, ze prezkusovani je slozite a nese radu problemu atd. Chtela jsem se tedy zeptat co tak mohu ocekavat pri prezkusovani, na co se u syna zamerit? A jeste jeden dotaz, a to zda muze reditelka skolky individualni domaci vyuku odmitnout? Mnohokrat dekuji za odpoved.

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, o domácím vzdělávání píši více tady: https://predskolniporadna.cz/jak-vyridit-domaci-vzdelavani/ Ověřování složité není. 🙂 Přesný způsob má mít MŠ napsaný v školním řádu. Pokud je váš syn už nyní v povinném předškolním vzdělávání (tento školní rok), tak při oznámení individuálního vzdělávání se ho ověřování už týkat nebude (to se ze zákona dělá jen v prosinci nebo listopadu). Odmítnout vaše oznámení o IV nemůže.

 16. Michaela Kopecká napsal:

  Dobrý den,
  může dítě navštěvovat státní MŠ i dětskou skupinu zároveň a má rodič povinnost tuto skutečnost oběma institucím oznámit? A jak je to, prosím, s úhradou školkovného a registrací dítěte v obou zařízeních, aby nedocházelo k neoprávněnému čerpání finančních prostředků.
  Děkuji.

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, není mi známo, že by to nešlo. Informujte se ve vaší DS, zda to nějak nekoliduje s nějakou dotací, kterou čerpají.

 17. Petra Vánišová napsal:

  Dobrý den,

  Syn nastoupí do školky, která je spádová, ale přes prázdniny 7.-8. měsíc není v provozu. Myslím, že to tak školky mají v malých obcích. Ve městech se však školky přes letní prázdniny v provozu střídají a vždy nějaká funguje. Mám možnost v době nefungování naší školky v době letních prázdnin umístit dítě do školky v nejbližším městě? Případně poraďte, jak situaci řešit.
  Děkuji

  • Marcela Zajícová napsal:

   Ano, je to možné. Zkuste si MŠ obvolat, zda berou „cizí“ děti na prázdninový provoz.

 18. Klára napsal:

  Dobrý den,
  pracuji v lesním klubu a máme jednu holčičku, která bude mít 5 let v říjnu 2022, ale je velmi nadaná a rodiče by ji rádi přihlásili k předškolnímu ročníku už nyní od září (na rok 2022/2023). Tím pádem by jí sice byly 4 roky při nástupu do předškolního ročníku, ale už teď je v něčem na stejné úrovni nebo dál, než děti o 2 roky starší, takže i v klubu s tímto postupem souhlasíme. Je možné dítě přihlásit k předškolnímu ročníku v takovém případě? Rodiče by samozřejmě museli vyřešit individuální vzdělávání, proto zjišťujeme informace už teď.
  Moc děkuji za odpověď.

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, předčasný nástup do „povinného předškolního ročníku“ legislativně neexistuje. Ve školním roce 2022/2023 nemusí rodiče holčičku nikam hlásit. Na školní rok 2023/2024 buď rodiče holčičku přihlásí na individuální vzdělávání do MŠ nebo můžou zažádat o tzv. předčasný nástup do ZŠ, tam je ale potřeba doporučení poradny (více tady: https://predskolniporadna.cz/ebooky/kdy-je-spravny-cas-nastoupit-do-zakladni-skoly/)
   To samozřejmě nevylučuje individuální přístup k dítěti a nabízení činností odpovídající potřebám (nikoli věku) dítěte. 🙂

 19. Jana Šindelářová napsal:

  Dobrý den,
  mám dítě v soukromé nespádové MŠ, nyní plní povinný předškolní rok. V říjnu 2021 bylo na ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech ve své spádové školce. Nyní ale dostalo odklad školní docházky, takže bude v nespádové MŠ zůstávat další rok. Musí jít opět na „přezkoušení“ do spádové MŠ?
  Děkuji za odpověď.

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dítě, které je v individuálním (tzv. domácím) vzdělávání a má odklad se také účastní ověřování.

 20. Petra Tabáková napsal:

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, je možné přijmout od září dvouleté dítě (v říjnu ji budou tři) do mateřské školy, máme kapacitu 20 dětí kvůli hygieně, nicméně ve třídě jich oficiálně může být 24. Snižují se nějak počty dětí tím, že přijmu toto dítě? Moc děkuji.

 21. Pavlína Harnischová napsal:

  Dobrý den, máme soukromou školku (jako zapsaný spolek), zajímá nás, zda děti předškolního věku, které u nás budou plnit předškolní vzdělávání se mohou tzv. ověřování účastnit u nás, v prostředí na které jsou zvyklé? Nebo se ověřování koná jen v MŠ, kde je dítě zapsané?

  Předem děkuji za Vaši odpověď.

 22. Pavlína Harnischová napsal:

  Dobrý den, máme soukromou školku vedenou jako spolek a zajímá nás, když k nám rodiče dají předškoláka, kde se ověřování koná?
  Je možné, aby ověřování probíhalo u nás ve školce, v prostředí, které dítě zná nebo musí probíhat v MŠ, kde je dítě zapsané na předškolní vzdělávání?

  Předem děkuji za odpověď.

 23. Tereza napsal:

  Dobrý den,

  je u předškoláků možná kombinace docházky do školky a individuálního vzdělávání? Myšleno tak, může dítě v předškolním věku chodit do školky 3 dny v týdnu s nějakým případným přezkoušením?

  Děkuji, Tereza

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, legislativa kombinované vzdělávání v MŠ nezná. Oficiálně je možné pouze tak, že je dítě buď na IV a do MŠ vůbec nedochází a je ověřováno nebo chodí na denní docházku. Dítě je možné i během povinného předškolního vzdělávání omlouvat.

 24. Martina napsal:

  Dobrý den,
  mohli byste nám prosím poradit… Jedná se o přijetí dítěte, které v příštím školním roce bude patřit mezi děti, pro které platí povinná
  předškolní docházka a má trvalý pobyt v naší obci.

  Rodiče v době řádného zápisu (květen 2023) k předškolnímu vzdělávání
  dítě nepřihlásili (a ani dodnes školu nekontaktovali).

  Dnes (14. června) volali z pedagogicko psychologické poradny, kde
  chlapec byl na vyšetření, že máme chlapce do mateřské školy přijmout. Ze
  strany PPP má mít podpůrná opatření a rodiče chtějí žádat o individuální vzdělávání.

  Kapacita naší mateřské školy je však po zápise zcela naplněna.

  Děkujeme za radu.

 25. Šárka napsal:

  Hezký den,
  chtěla bych se zeptat, pokud má předškolák hodně zameškaných hodin – z pololetí je docházka do MŠ v součtu max. 1 měsíc, musí se účastnit nějakého přezkoušení?
  Děkuji za odpověď

 26. Eva Rozmušová napsal:

  Dobrý den.
  Máme ve třídě předškoláků – povinná školní docházka- chlapce ve střídavé péči rodičů.
  Navštěvuje dvě mateřské školy – my jsme spádová MŠ, dle trvalého pobytu chlapce a matky. P.ředitelka navrhuje, aby v době, kdy je chlapec u otce, dostával z naší MŠ úkoly – jako při distanční výuce – které by s otcem plnil. Nám s kolegyní to připadá jako zatěžování chlapce, když po dobu nepřítomnosti u nás, navštěvuje druhou MŠ (i když podle slov maminky velice nepravidelně) a maminka ho vždy dopředu omluví.
  Nemáte zkušenost s touto situací?
  Děkuji za odpověď.

 27. Lenka napsal:

  Dobrý den. S dcerou jsme se přestěhovali v půlce září z Německa do ČR. Do té doby chodila do školky v Německu. Takže povinné předškolní vzdělávání započala tam. To sem oznámila i v té době spádové školce v ČR. Nyní v prosinci jsme konečně našli byt, ale všechny školky v okolí jsou teď v průběhu roku plné, ale dcera musí plnit povinné předškolní vzdělávání. Můžete prosím poradit co můžu dělat, nebo kam se obrátit? Děkuji

 28. Kristyna napsal:

  Dobrý den, pro ujisteni – dcera, nema kompletní očkování naším rozhodnutím, bude mít v listopadu 2024 5 let. Takže do předškolní výchovy přihlásit 5/2025? a nástup v září 2025?
  Děkuji

 29. Sabina napsal:

  Dobrý den,

  mohu Vás požádat o poradu, jak postupovat? Dcera chodí do spádové MŠ, letos v dubnu bude mít 5 let. Chystám se na změnu MŠ – nevím, jestli nás vezmou. Ze strany naší spadové MŠ přišel email, zda plánujeme pokračovat v příštím roce z důvodu kapacity nově přijatých dětí.

  Já bych chtěla pokračovat jinde s tím, že ale pokud by ji nepřijaly, musíme zůstat tam, kde jsme (spádová). Mohou mě v případě, že napíši, že pokračovat neplánuji tzv. vyloučit pro další rok, pokud nás mnou vybraná nepřijme? Nebo mám ,,lhát“ s tím, že pokud nás příjme námi vybraná, pak jim napíši až následně, o této změně? V MŠ nejsme spokojeni, potřebujeme třídu s menším kolektivem pro opakované potíže.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů