Kam s ní(m)? aneb Vybíráme předškolní zařízení

Čeká Vás návrat do práce a řešíte “co” s Vaším děťátkem?

Máte pocit, že Vaše dítě potřebuje kolektiv jiných dětí
a péči jiné osoby, než té Vaši?

Myslíte si, že Vašemu děťátku nestačíte
a potřebuje i jiné vjemy a dojmy?

Potřebujete z jakýchkoliv důvodů zajistit péči o Vašeho raubíře?

Nebo si chcete (prostě a jednoduše) odpočinout
a dítě svěřit někomu jinému?

Ať jsou Vaše důvody jakékoliv, na výběru předškolního zařízení pro své dítě si určitě dáváte hodně záležet.

V České republice existují:

1. ZAŘÍZENÍ ŠKOLSKÁ – jedná se o mateřské školy zapsané v rejstříku škol a školských zařízeních. Ty můžou být:

A. veřejné MŠ

B. soukromé MŠ

Mezi školské předškolní zařízení se řadí také:

MŠ (třídy) pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tzv. „MŠ speciální“ 

Lesní MŠ 

Přípravné třídy

Přípravné stupně 

2. DĚTSKÉ SKUPINY

3. ZAŘÍZENÍ NEŠKOLSKÁ – jedná se o různé jesličky, školky, kluby, lesní kluby, komunitní školky, rodinná centra, hlídací koutky atp. nezapsané ve „školském rejstříku“. Můžou být:

A. komerční (ziskové) fungující v režimu vázané nebo volné živnosti 

B. neziskové

4. MIKROJESLE

5. INDIVIDUÁLNÍ, TZV. DOMÁCÍ, VZDĚLÁVÁNÍ.

Zda je, či není, školka zapsaná v “školském rejstříku” má význam mj. během posledního roku “školkové” docházky. O tom píšu více v článku
 Povinné předškolní vzdělávání a jeho možnosti.

1. Školské zařízení

Mateřské školy jsou zapsané v rejstříku škol a školských zařízeních, musí se řídit školským zákonem a souvisejícími právními předpisy (například Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání). Získávají finanční prostředky ze státního rozpočtu a jsou tak pro rodiče nejlevnější (a často i nejdostupnější) variantou.

MŠ jsou určeny pro děti od dvou do zpravidla šesti let. Dítě mladší tří let však nemá na přijetí do MŠ právní nárok. (Vše o zápisech do MŠ píšu v článku Zápis do mateřské školy.)

V jedné třídě může být zapsáno až 28 dětí, pracují zde zpravidla dvě učitelky, které musí získat kvalifikaci podle zákona o pedagogických pracovnících. Zpravidla se překrývají po dobu nejnáročnějších činností, přibližně dvě až tři hodiny denně. Zbytek dne může být na 28 dětí pouze jedna učitelka, což je jedna z největších nevýhod MŠ.

V MŠ dále můžou pracovat asistenti pedagoga, školní asistenti, speciální pedagogové nebo chůvy (pro dvouleté děti).

Výchova a vzdělávání v MŠ se uskutečňují podle školního vzdělávacího programu, který si každá MŠ sama zpracovává.

MŠ poskytují pro děti od 5 let povinné předškolní vzdělávání (více v článku Povinné předškolní vzdělávání a jeho možnosti).

Podmínky přijetí:

 • dítě od (dvou) tří let do zahájení povinné školní docházky,
 • dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (nebo děti, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemůžou očkování podrobit pro kontraindikaci).
 • Tzv. „pětileté“ děti, které plní povinné předškolní vzdělávání v MŠ, očkované být nemusí.

Seznam všech MŠ zapsaných v „školském rejstříku“ najdete zde.

A. Veřejné MŠ

Nejvyužívanější a nejrozšířenější variantou jsou veřejné MŠ, které jsou zřizovány obcí, krajem, státem nebo svazkem obcí. Tyto MŠ přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku oslaví třetí narozeniny, pokud mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.

Pokud dítě oslaví třetí narozeniny před začátkem školního roku, „spádová“ MŠ dítě přijme (splní-li kritéria pro přijetí, např. očkování). Pokud z kapacitních důvodů dítě přijmout nemůže, má obec povinnost zajistit dítěti místo v jiné MŠ.

„Nespádová“ MŠ dítě přijmout může, pokud má volnou kapacitu.

Milena oslaví třetí narozeniny 30. srpna 2022.

V květnu 2022 ji rodiče přihlásí do “spádové” MŠ (podle místa trvalého pobytu), Milena bude přijata a od září 2022 může MŠ navštěvovat.

Rodiče chtějí Milenu přihlásit do “nespádové” MŠ. Tam může být přijata, pokud MŠ bude mít kapacitu, ale povinnost přijmout Milenu “nespádová” MŠ nemá.

Lucie oslaví narozeniny o čtyři dny později než Milena,
tj. 2. září 2022.

“Nestihla” tedy dosáhnout třetího roku věku před začátkem školního roku a nemá ve školním roce 2022/2023 nárok na přijetí do MŠ. MŠ ji samozřejmě může přijmout, pokud má volnou kapacitu.

Legislativně je upraven „strop“ úplaty za docházku dítěte do veřejné MŠ. Jsou však MŠ, které nevybírají žádnou úplatu za předškolní vzdělávání a rodič tak platí pouze stravu. 

B. Soukromé MŠ

Soukromé MŠ zapsané v “školském rejstříku” zřizují například církve nebo právnické osoby.

Často mívají oproti veřejným MŠnadstandartní“ služby , více pečujícího personálu, ale také vyžadují vyšší poplatky od rodičů (není to však pravidlem) než v případě veřejných MŠ.

MŠ (třídy) pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tzv. "MŠ speciální"

Zřizují se i  (nebo třídy při MŠ) pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem).

V třídách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami je nižší počet dětí na jednoho pedagoga. Učitelé mají vzdělání v oblasti speciální pedagogiky.

Lesní MŠ

Existují lesní MŠ zapsané v “školském rejstříku”. Je rozdíl mezi lesní mateřskou školou a lesním klubem (nezapsaným v „rejstříku“) například ve financování nebo v možnosti (ne)plnit povinné předškolní vzdělávání (o povinném předškolním vzdělávání píšu více v článku Povinné předškolní vzdělávání a jeho možnosti).

V lesních MŠ probíhá vzdělávání především ve venkovních prostorech.

V lesních MŠ může kromě pedagogických pracovníků pracovat i nepedagogický pracovník (s odbornou způsobilostí, kterou stanovuje vyhláška o předškolním vzdělávání). Počet dětí na jednu dospělou osobu je tak výrazně nižší než u veřejných MŠ.

Seznam lesních MŠ najdete v rejstříku škol nebo na stránkách Asociace lesních MŠ.

Přípravné třídy

Přípravné třídy jsou zřizovány při základních školách. Navštěvují je děti zpravidla s odkladem školní docházky. Mají za cíl vyrovnat vývoj těchto dětí. Je zde nižší počet dětí a možnost většího individuálního přístupu.

Jedná se o jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání (než „klasickou“ docházkou do mateřské školy). (Více o povinném předškolním vzdělávání zde.)

O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a písemného doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).

Přípravný stupeň základní školy speciální (ZŠS)

Přípravný stupeň ZŠS poskytuje přípravu na vzdělávání v ZŠS dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem.

Zákonný zástupce musí o zařazení dítěte do přípravné třídy požádat ředitele školy, svou žádost musí doložit písemným doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).

Do třídy přípravného stupně ZŠS lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky, a to i v průběhu školního roku. Vzdělávání v přípravném stupni ZŠS trvá nejvýše 3 školní roky.

2. Dětské skupiny

Pro děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky jsou na základě zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině provozovány Dětské skupiny.

Dětské skupiny se zaměřují na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Nezajišťují vzdělávání dítěte (tím pádem dítě, které má plnit povinnou předškolní docházku, musí být zapsáno v mateřské škole, více v článku Povinné předškolní vzdělávání a jeho možnosti).

V dětské skupině může být maximálně 24 dětí, v praxi však skupinky bývají menší.

Zákon neupravuje maximální počet pečujících osob, stanovuje pouze minimální počty, které jsou výrazně příznivější než v mateřských školách. Zpravidla na každých šest dětí připadá jedna pečující osoba, která splňuje odbornou kvalifikaci.

O děti pečují na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, jehož podoba není nijak omezena.

Výhody dětských skupin (oproti MŠ):

 • menší svázanost právními předpisy a možnost vyšší variability poskytovaných služeb, jejich flexibilita a zohlednění různorodých potřeb a zájmů rodičů a dětí.
 • v případě menších dětských skupin i individuálnější přístup a tím pádem lepší adaptace dětí.

Tyto výhody se však můžou projevit i jako nevýhody v případě nevhodného přístupu poskytovatele.

Poskytovatel není povinen dítěti poskytovat stravovací služby, není-li dohodnuto jinak.

Podrobné informace o dětských skupinách najdete v Informační příručce pro rodiče.

Podmínky přijetí:

 • dítě od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky,
 • dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo  je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci,
 • písemně uzavřená smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině mezi rodičem a poskytovatelem.

Vybírat dětskou skupinu můžete zde.

3. Neškolská zařízení

Neškolská zařízení nejsou zapsána v rejstříku škol a školských zařízeních. Nemusí dodržovat školský zákon, ale zároveň od státu nedostávají žádné příspěvky na provoz. Jsou tedy pro rodiče finančně náročnější.

Zřizovatel si sám určuje pravidla provozu, přijímání dětí, jejich věkové rozpětí, docházku, provozní dobu, zajištění stravy atp. 

Tyto zařízení můžou být:

 • Komerční (zisková) – jsou zřizované na základě zákona o živnostenském podnikání,
  • fungující v režimu vázané živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“.
  • fungující v režimu volné živnosti, obor činnosti „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ nebo „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Nezisková, provozovaná pouze podle obecných právních předpisů.

Podmínky přijetí si stanovují jednotliví provozovatelé. Otázku očkování musí řešit právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku nebo výchova dětí nad 3 roky věku v předškolních zařízeních. Ty mohou podle zákona o ochraně veřejného zdraví přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

A. Komerční zařízení

Komerční zařízení fungující v režimu vázané živnosti „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“

Tyto zařízení dle Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností zajišťují výchovnou péči o svěřené děti do tří let věku v denním nebo v celotýdenním režimu zaměřenou na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, stravování, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci.

Není legislativně stanoven maximální počet dětí ve skupině, stejně tak jako počet pečujících osob ve vztahu k počtu dětí.

Pečující osoba musí splňovat odbornou kvalifikaci.

Péče o dítě může být provozována:

 • v domácnosti klientů, kam pečující osoba, tzv. chůva, dochází,
 • v provozovně, kde musí být splněny prostorové podmínky, podmínky pro provoz, osvětlení prostor, úklid a výměnu lůžkovin, zásobování vodou či mikroklimatické podmínky dle vyhlášky č. 410/2005 Sb.

Nejčastěji se jedná o různé miniškoličky, minijesličky, hlídací centra apod.

Komerční zařízení fungující v režimu volné živnosti

          » Obor činnosti „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“

Výchova dětí nad tři roky v provozovnách (nikoli v rodinách), ve kterých jsou splněny požadavky stanovené v hygienické vyhlášce.

Žádná jiná konkrétní pravidla a požadavky vztahující se přímo k této činnosti nejsou stanovena (například odborná kvalifikace pečující osoby).

Nejčastěji se jedná o různé soukromé či firemní školky nezapsané ve „školském rejstříku“.

          » Obor činnosti „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“

Péče o děti nad tři roky v rodinách či krátkodobé hlídání dětí (včetně dětí do tří let).

Není vyžadováno splnění hygienických podmínek ani nejsou stanovena žádná další pravidla a podmínky.

Jedná se o chůvy, které docházejí do rodin.

Nezisková zařízení

Jsou provozovaná pouze podle obecných právních předpisů. Konkrétní podmínky pro poskytování těchto služeb stanovují jejich poskytovatelé podle vlastního uvážení.

Legislativa neřeší počet dětí ve skupině, počet pečujících osob a jejich kvalifikaci, výchovně vzdělávací program apod.

Jedná se například o lesní kluby, rodinná a mateřská centra či dětské koutky.

Příklady neškolských zařízení

Soukromé jesličky

Klasické jesle jako zdravotnická zařízení, ve kterých se pečovalo o děti do tří let již legislativně neexistují. Většina jeslí zanikla. Ty, které zůstaly, byly „přeměněny“ nejčastěji v dětské skupiny nebo v některou z živností péče o děti. Řada z nich stále používá zažitý název „jesle, jesličky„.

Školky, kluby

Soukromé školky, které nejsou zapsány v “školském rejstříku” a jsou provozovány soukromníky na základě živnostenského oprávnění. Zpravidla se pyšní nižším počtem dětí, rodinější atmosférou, pro rodiče jsou však finančně náročnější, jelikož nedostávají žádné finanční prostředky ze státního rozpočtu. Nemusí se řídit školským zákonem.

Lesní kluby

Velice rozšířené jsou lesní kluby, které nejsou (na rozdíl od lesních mateřských škol) zapsány v „školském rejstříku“.

Sdružují se v Asociaci lesních MŠ. Jejich seznam najdete zde.

Komunitní školky

Komunitní školky nejsou vůbec součástí státního systému. Zpravidla vznikají jako spolky rodičů, kteří “jsou na jedné vlně”.

Rodinná centra, hlídací koutky

Některá rodinná (mateřská) centra, hlídací koutky atp. také poskytují péči (například jen nárazovou) o děti předškolního věku.

4. Mikrojesle

Momentálně MPSV a EU v rámci projektu „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“ podporuje provoz Mikrojeslí pro děti od šesti měsíců do čtyř let. V mikrojeslích pečuje vyškolený personál o maximálně čtyři děti současně.

Mikrojesle jsou otevřeny minimálně osm hodin denně, pět dní v týdnu. Dítě je může navštěvovat pouze ve vybraných dnech (časech). Dětí do mikrojeslí může být zapsáno více, ale v jednu chvíli můžou být přítomny pouze čtyři.

Podmínky přijetí:

 • dítě ve věku 6 měsíců až čtyř let (včetně), tzn. pokud dítě oslaví páté narozeniny, do mikrojeslí nemůže docházet.
 • dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci 
 • oba rodiče mají vazbu na trh práce
  • jsou zaměstnaní (mohou však momentálně čerpat mateřskou či rodičovskou dovolenou), 
  • vykonávají podnikatelskou činnost,
  • v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají,
  • jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace. 

Seznam mikrojeslí najdete zde.

5. Individuální, tzv. domácí, vzdělávání

Nemůžu opomenout také individuální, tzv. domácí, vzdělávání dětí.


Jsou rodiny, které upřednostňují domácí vzdělávání (nebo domácí vzdělávání v kombinaci například s komunitními školkami). I tato varianta je možná a v posledních letech stále více vyhledávaná.

Domácí, tzv. individuální, vzdělávání je možné i během posledního „povinného“ školkového roku. Více píšu v článku Povinné předškolní vzdělávání a jeho možnosti

Informace najdete také v článku „Jak vyřídit domácí vzdělávání„.

Závěrem k výběru předškolního zařízení

Všechna předškolní zařízení, jak už to bývá, mají různou kvalitu.

Ptejte se, zjišťujte reference ostatních rodičů, jděte se podívat na den otevřených dveří, domluvte si individuální návštěvu atp.

Mějte však na paměti, že to, co je ideální pro jednu rodinu, může být nepřípustné pro druhou. Každá rodina má jiné preference a může jí vyhovovat jiné předškolní zařízení. V této souvislosti jsou velice diskutované například lesní školky, školky s různými alternativními programy (Montessori, Začít spolu, Waldorf atp.).

Jsou rodiče, kteří chtějí pro své dítě zvolit alternativní styl výuky, jiní preferují klasický přístup, pro jiné je přijatelná forma klasického přístupu s alternativními prvky.

Pozor však na to, že i jednotlivé školky se stejným programem se od sebe můžou výrazně lišit.

Pro mě osobně není až tak důležitý vzdělávací program dané školky, ale osobnost pedagoga, který mé dítě bude “mít na starosti”.

Pokud je výchovně vzdělávací přístup předškolního zařízení v souladu s Vaším přístupem a pedagog Vašeho dítěte Vám tak říkajíc „sedne“, máte vyhráno.

Použité zkratky:

MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí

EU = Evropská unie

MŠ = Mateřská škola

Další články zabývající se legislativou v oblasti předškolního vzdělávání si můžete přečíst zde:

Marcela Zajícová

Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog - praktik. Vím, co je důležité pro praxi učitelky MŠ a předávám to prostřednictvím projektu Předškolní poradna a Klubu Předškolní poradny dál. Mými kurzy a webináři prošly už tisíce spokojených předškolních pedagogů. Srozumitelnou formou odpovídám na otázky „co, kdy, kde a jak“ při výchově a vzdělávání předškolních dětí. Ráda budu oporou i vám. Přihlaste se k odběru newsletteru zdarma a neunikne vám žádná novinka. 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů