Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Zjednodušené vymezení pojmů
Skupiny pro jazykovou přípravu
Poskytování podpůrných opatření
Změny RVP PV a ŠVP
Metodická podpora pro školy

Zjednodušené vymezení pojmů

Dítě cizinec = dítě, které má jiné občanství než české.
Dítě s neznalostí či nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka – tento pojem používá vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Dítě s nedostatečnou znalostí českého jazyka – pojem používá RVP PV.
Dítě s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ) –  pojem, který legislativa nepoužívá, ale běžně se používá v literatuře. Jednoduše řečeno jde o dítě, které doma, ve svém volném čase, nehovoří češtinou. I dítě s českým občanstvím může být dítě s OMJ. 

Skupiny pro jazykovou přípravu

Od září 2021 zřizuje MŠ skupinu pro jazykovou přípravu v případě, že má 4 a více dětí – cizinců, pro které je předškolní vzdělávání povinnéPozor, vyhláška hovoří pouze o dětech – cizincích, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Nikoli o všech dětech s OMJ nebo o dětech cizincích, pro které není předškolní vzdělávání povinné.

Cílem skupin je zajistit plynulý přechod dětí – cizinců do základního vzdělávání.

Ve skupině je maximálně 8 dětí – cizinců, pro které je předškolní vzdělávání povinné.  

Pokud však ředitel MŠ posoudí, že i pro jiné dítě by bylo zařazení do skupiny vhodné, může tak učinit (i nad maximální počet 8 dětí), ale nesmí to být na újmu kvality jazykové přípravy.

Pro děti je vzdělávání ve skupinách bezplatné. Mateřské škole bude navýšeno PHmax. (Jedna skupina pro jazykovou přípravu = navýšení PHmax o 1 hodinu.)

Neznamená to, že vzdělávání v rámci skupiny pro jazykovou přípravu musí trvat hodinu v kuse. Naopak se doporučuje, aby tato hodina byla rozdělena do dvou nebo více bloků v průběhu týdne

Podrobněji o vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v e-booku Průvodce legislativou pro pedagogy MŠVzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, který je k Průvodci zdarma.

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka

Podpůrným metodickým materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání. Určuje úroveň toho, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do ZŠ, aby mu stačila podpora učitele v rámci běžné třídy.

Bližší informace ke skupinám nejen pro ředitele

Informace pro ředitele (ohledně financování a vykazování) se dozvíte například na stránkách MŠMT nebo v Metodice k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání od 1. září 2021

Poskytování podpůrných opatření

Skupiny pro jazykovou přípravu NENAHRAZUJÍ poskytování podpůrných opatřeních.

Jednoduše řečeno účelem skupin pro jazykovou přípravu je zlepšit znalost českého jazyka. Účelem skupin není kompenzovat obtíže, které jsou důsledkem zdravotního stavu, kulturního prostřední nebo jiných životních podmínek dítěte.  Toto je naopak účelem podpůrných opatření dle § 16 školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Podpůrná opatření jsou poskytována všem dětem, které to “potřebují”.  (Skupiny pro jazykovou přípravu jsou pouze pro děti – cizince v povinném předškolním vzdělávání.)

Dítěti – cizinci mohou být poskytovány podpůrná opatření a zároveň jazyková příprava

Změny RVP PV a ŠVP

V souvislosti s výše zmíněným se od 1. 9. 2021 mění RVP PV – přibyla kapitola Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka.

Dne 24. srpna 2021 nabylo účinnosti Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, ve kterém se píše, že škola uvede svůj ŠVP do souladu s RVP PV ke dni 1. září 2021

V dopise z MŠMT se však dočteme i toto:
„Doporučujeme však k úpravě ŠVP přistoupit do nejdříve, přičemž lze plně využít přímo text RVP PV. Prioritně si však musí ŠVP upravit zejména ty mateřské školy, které již nějaké děti – cizince s nárokem na jazykovou přípravu pro školní rok 2021/2022 přijaté mají. Ostatní školy by však měly k úpravě ŠVP také přistoupit co nejdříve, protože dítě (a tedy i dítě cizinec) může do mateřské školy nastoupit i v průběhu školního roku; nedostatečná znalost českého jazyka samozřejmě není důvodem k nepřijetí dítěte. Česká školní inspekce bude v tomto kalendářním roce zjištěné nedostatky v této oblasti řešit především formou metodické podpory.“ 

Metodická podpora pro školy

Metodickou podporu školám poskytují krajská centra podpory Národního pedagogického institutu ČR. Mimo jiné nabízí školám metodickou pomoc, vzdělávací programy, bezplatné služby adaptačních koordinátorů a tlumočníků. 

Inkluzivní škola – web se spoustou užitečných informací. Najdete zde mimo jiné Jazykovou diagnostiku pro děti v MŠ a nečtenáře.
META – společnost pro vzdělávání mladých migrantů
Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti cizince
Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách – metodická příručka
Nečtu, nepíšu, učím se česky – pracovní sešit
Začleňování dětí s OMJ do MŠ – příklady dobré praxe
KIKUS – metodika výuky jinojazyčných dětí v MŠ
Adaptační koordinátoři do škol  – podpora dítěti cizinci při jeho adaptaci na nové kulturní prostředí a odlišné životní podmínky.
Překladatelské a tlumočnické služby

Marcela Zajícová
Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog. Srozumitelnou formou dávám rodičům a pedagogům odpovědi na otázky “co, kdy, kde a jak” při výchově a vzdělávání předškolních dětí. Zdarma si můžete stáhnout můj e-book Jak vyřídit odklad či předčasné zaškolení. O tom, co váš předškolák (ne)musí umět, než nastoupí do 1. třídy píšu v e-booku Z předškoláka školákem v pohodě a s úsměvem. Předškolní pedagogové ocení e-book Průvodce legislativou pro pedagogy MŠ. Zajímá-li vás téma školní zralosti, mám pro vás webinář a kurz o školní zralosti. Kontaktovat mě můžete na e-mailu info@predskolniporadna.cz. Zůstaňme v kontaktu - nechte se polapit do sítí Předškolní poradny.
Komentáře
  1. Musilová napsal:

    Dobrý den,jak nejlépe napsat do ŠVP ohledně dětí cizinců.Děkuji

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.