fbpx

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Článek pro pedagogy

Česká školní inspekce zveřejňuje, na co se bude v daném školním roce při svých kontrolách zaměřovat a jak bude jednotlivé body hodnotit. Hodnocení je prováděno na čtyřstupňové hodnoticí škále – úroveň výborná, očekávaná, vyžadující zlepšení a nevyhovující. V dokumentu jsou samozřejmě popsány situace označující úroveň výbornou. 

Pro školní rok 2021/2022 jsou Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání zde.

V rámci předškolního vzdělávání jsou v „Kritériích“ stanoveny tyto oblasti:

 1. Koncepce a rámec školy
 2. Pedagogické vedení školy
 3. Kvalita pedagogického sboru 
 4. Vzdělávání
 5. Vzdělávací výsledky
 6. Podpora dětí při vzdělávání (rovné příležitosti)

8 stran textu se vám pokusím přiblížit z jiného pohledu tak, aby vás vedlo k zamyšlení. 🤔

1. Koncepce a rámec školy

❓Co si vůbec pod pojmem “koncepce a rámec školy” představit? Jednoduše – to, jaká škola je a kam směřuje, jakou má vizi, jak se bude dále rozvíjet.

Kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem.

VIZE

Zamysleme se nad prví částí úvodní věty – „kvalitní škola ví, kam chce směřovat“.

Víte, kam vaše MŠ směřuje, jakou má vizi?

❓Ví to nejen vedení školy, ale taky pedagogové? A co víc – seznámili jste s cíli a vizí MŠ i rodiče?

❓Nebo je to jen napsáno v ŠVP a uloženo na dně šuplíku? (Pokud je uložena na dně šuplíku, najděte ji a mrkněte, zda není potřeba ji aktualizovat.)

Otázky k zamyšlení pro vedoucí pracovníky:

❓Chápe zřizovatel vizi a cíle MŠ a má pro ně porozumění?

❓Vedete se zřizovatelem o tomto diskuzi?

❓Je vize MŠ v souladu s rozvojovými dokumenty zřizovatele?

STRATEGIE

Nyní se zamyslíme nad druhou částí úvodní věty – „kvalitní škola jde úspěšně za svým cílem„.

Jak už asi tušíte, mít vizi a stanovené cíle, nestačí. K dosažení cílů vede více či méně trnitá cesta a je potřeba po ní postupně kráčet. Ideálně podle “mapy” – je potřeba mít plán = strategii.

Příklad: Cílem běžné MŠ v Hornídolní je stát se “pololesní” MŠ a aktivity přesouvat co nejvíce ven. To je sice pěkné, ale aby toho dosáhli, je potřeba učinit nějaké kroky.

❓Má MŠ zmapované podmínky?
(Chce trávit denně 3 hodiny ideálně v lese, ale je sídlištní MŠ bez zahrady a nejbližší park je vzdálený 3 km?)

❓Má MŠ stanovené kroky jak cíle dosáhne?
(Např. vzdělávání pedagogů v lesní pedagogice, seznámení s vizí rodiče, zřizovatele, nákup metodických materiálů, pomůcek, vhodného vybavení…)

❓Máte stanovené priority? Co udělat nejdříve, co “hoří”, co “počká”.
(Nejdřív nakoupím hromady drahých pomůcek a vybavení a pak až s vizí seznámím pedagogy, rodiče, zřizovatele. Je to OK nebo by to mělo být jinak?)

KOMUNIKACE

Mateřská škola funguje podle jasných pravidel umožňujících konstruktivní komunikaci všech aktérů (vedení, pedagogové, rodiče) a jejich participaci na chodu školy. 

Jak víte, děti od nás toho hodně odkoukají, učí se nápodobou.
❓Mohou děti “odkoukat” ve vaší MŠ “správný” způsob komunikace? Nemyslím jen to, jak komunikujete s dětmi, ale i způsob komunikace s kolegy, rodiči…
(Nemáte se s kolegyní příliš v lásce a hádáte se před dětmi? Odsekáváte si? Pomlouváte kolegyni za jejími zády a děti to slyší?)

❓Jakým způsobem máte nastavený systém komunikace mezi MŠ a rodiči (používáte nástěnky, e-maily, Messenger…)? Co vám (ne)vyhovuje?
(Není čas upustit od nástěnek a posílat informace rodičům elektronicky?)

❓Jak projednáváte podněty, které k vám chodí zvenčí (od rodičů, ostatních partnerů)? Máte na toto stanovený nějaký systém?

❓Jste spokojeni s pravidly interní komunikace ve vaší MŠ? Co se vám (ne)osvědčilo?
(Např. informační nástěnky ve sborovně pro pedagogy, virtuální komunikace – informace vám pípají v Messengeru)?

SPOLUPRÁCE

Spolupráce se zřizovatelem, rodiči a dalšími důležitými partnery (ZŠ, významné organizace v obci, další školy v ČR nebo v zahraničí).
❓Využíváte spolupráci s partnery ke zkvalitňování činnosti školy?
Co jste naposledy odkoukali jinde a zavedli ve vaší MŠ?

❓Zapojujete se do národních i mezinárodních projektů? Byli jste na stáži v zahraničí?
Aplikovali jste pak získané zkušenosti ve vaší MŠ? 

POCIT BEZPEČÍ V MŠ

MŠ je vstřícné a bezpečné místo pro děti, jejich rodiče i pedagogy.

Napadá vás? Jasně, že je u nás v MŠ bezpečno. Přece musíme dodržovat všechna BOZP. Vše je přizpůsobeno dětem atp.

✅Já však nemám na mysli jen pocit fyzického bezpečí (i když ten je bezesporu také důležitý)…

Fyzické bezpečí

❓Máte zpracován systém úrazové prevence?
❓Seznamujete děti s nebezpečnými situacemi (tzv. poučování)? (A řádně to zapisujete do třídnice?)

✅…nezapomínejme i na pocit psychického bezpečí. Pravda, ten se hůře definuje.

Psychické bezpečí

❓Cítí se v MŠ VŠICHNI bezpečně i psychicky?
❓Máte vytvořené podmínky pro psychohygienu dětí i pedagogů, zdravý životní styl atp.?
❓Je MŠ místem pro konstruktivní komunikaci? (A jsme zase u té komunikace…)

VSUVKA K DUŠEVNÍMU ZDRAVÍ

Aneb co mi přišlo pod ruku (nejen) pro pedagogy:

💥RVP PV v kapitole Podmínky předškolního vzdělávání zmiňuje i psychohygienické a psychosociální podmínky vzdělávání.

💥Pro mateřinky jako stvořená skupinka Motivace mateřinkám 

💥Weby:
👉Nevypusť duši 
👉Duševní zdraví (pro pedagogy) 
👉Dětské duševní zdraví 

💥Články:
👉Špatné vztahy jsou dle MŠMT jedním z největších problémů ve školách
👉Jak pomoci dítěti, které prožívá akutní trauma/prošlo traumatem 
👉Jak mluvit s dítětem o smrti blízké osoby jako učitelé 
👉Inspirace na diskuzní karty 
👉Šikana na pracovišti  

2. Pedagogické vedení školy

Ředitel kvalitní školy je vůdčí osobností pedagogického procesu.

Tato oblast klade důraz na aktivitu vedení školy, které (mj.):

 1. aktivně řídí, pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci školy a přijímá účinná opatření,
 2. vytváří zdravé školní klima (Opravdu? Má na to čas?),
 3. zajišťuje a rozvíjí kvalitní pedagogický sbor (Na to by si čas najít měl),
 4. zajišťuje a rozvíjí materiální podmínky pro vzdělávání,
 5. dbá na vlastní profesní rozvoj.

Ad 1 – Řízení pedagogického procesu

 • Podněcujete pedagogický rozvoj školy?
 • Systematicky a efektivně vyhodnocujete stav vzdělávání i řízení MŠ?
 • Máte promyšlený systém autoevaluace?

Jinými slovy (a velice jednoduše řečeno) ředitel něco naplánuje, řídí jednotlivé kroky, monitoruje a vyhodnocuje a na základě výsledků hodnocení přijímá další opatření – a jsme zase u první oblasti – cíle, vize a u evaluace…

❓Podněcujete pedagogický rozvoj školy?
(Má ředitel vizi, za kterou „jde“?)

❓Systematicky a efektivně vyhodnocujete stav vzdělávání i řízení MŠ?
(Jinými slovy – autoevaluujete?)

❓Máte promyšlený systém autoevaluace?
(Nebo je to jen papír pro papír?)

Ad 2 – Zdravé školní klima

PROSTŘEDÍ

Pozitivnímu klimatu MŠ napomáhá estetické prostředí.

❓Líbí se vám ve vaší MŠ?
❓Nejste vy (nebo děti) přehlceni barvami, obrázky, nástěnkami?
❓Cítíte se v prostorách MŠ příjemně?

VZTAHY

❓Pečujete ÚMYSLNĚ o vztahy mezi pedagogy, mezi dětmi, mezi pedagogy a dětmi a jejich rodiči?
❓Projevuje se pozitivní klima MŠ v dobrých prosociálních vztazích mezi všemi aktéry?
❓Máte stanoveny nástroje ke sledování a vyhodnocování školního klimatu a využíváte je tak, aby napomáhaly jeho zlepšování?

Ad 3 – Kvalitní pedagogický sbor

❓Pečujete o potřeby pedagogů?
(Co si pod tímto představit? Jak myslíte, že by mělo vedení pečovat o potřeby pedagogů?)

❓Pečujete o profesní rozvoj pedagogů?
(Plánujete spolu s pedagogy jejich další profesní rozvoj? Nebo jim vzdělávání nařídíte bez ohledu na jejich preference? Dovedete se na dalším vzdělávání s pedagogy/vedením domluvit? Využívají pedagogové hodnocení jako východisko pro další práci? Účastní se jak kurzů a seminářů, tak se věnují samostudiu a sdílí své zkušenosti?)

❓Vyměňujete si pedagogické zkušenosti s dalšími školami?
(A jsme opět u spolupráce, o které jsem už psala. Odkoukáváte v ostatních MŠ tipy a aplikujete je ve vaší MŠ?)

❓Podporujete začínající pedagogy? Máte pro něj stanovený adaptační program?
(A ohodnocujete pedagogy, kteří se začínajícímu pedagogovi „věnují“?)

❓Poskytujete pedagogům účinnou zpětnou vazbu? Motivujete pedagogy k sebehodnocení a ke vzájemnému poskytování užitečné zpětné vazby?
(Jsou ve vaší MŠ běžné hospitace mezi pedagogy? Nejen mezi učitelkami, které jsou spolu na třídě, ale chodí pedagogové “na náslech” do ostatních tříd v MŠ? Prý toto nemá pozitivní dopad na vztahy v MŠ. Co si o tom myslíte?)

Otázky pro vedoucí pedagogické pracovníky:

❓Klade důraz na vlastní profesní rozvoj? Máte plán vlastního manažerského a pedagogického rozvoje?

❓Vyměňujete si zkušenosti s vedením školy podobného typu?

Ad 4 – Materiální podmínky vzdělávání

❓Vyhodnocujete stav materiálních podmínek pro vzdělávání?

❓Usilujete o udržení dobrého technického stavu školy, materiálních podmínek vzdělávání a jejich průběžné zkvalitňování?

Ač se to nezdá, tato oblast velice úzce souvisí se spolupráci se zřizovatelem. Resp. s prioritami zřizovatele. 😊 

3. Kvalita pedagogického sboru

Další oblastí, na kterou se bude ČŠI při svých kontrolách zabývat je kvalita pedagogického sboru.
 
O mnohém z této oblasti jsem již psala výše a proto je nebudu znovu opakovat. Zmíním jen ty, o kterých jsem nemluvila nebo mi přijdou důležité.
 
🌟Kvalitní školu tvoří kvalitní pedagogové, kteří:
 
🚩jsou kvalifikovaní, profesně zdatní,
 
❓Využívají pedagogové svoji odbornost pro vykonávání kvalitní práce s dětmi?
(Ono nejde jen o to mít titul a desítky školení na kontě, ale také získané vědomosti uplatňovat v praxi.)
 
❓Přistupují pedagogové ke své práci profesionálně? Dokáží vést konstruktivní dialog? (Opět jsme u komunikace. 🤔)
 
🚩přistupují k dětem s respektem, jsou vstřícní, vystupují profesionálně,
 
🚩podporují rozvoj odpovědnosti u dětí, uvědomující si vlastní odpovědnost,
 
❓Zapojují pedagogové děti do rozhodování o věcech, které se jich týkají? Mají děti příležitost vyjádřit vlastní názor?
❓Vedou děti k odpovědnosti, samostatnosti a sebekontrole?
 
🚩jsou otevření výměně zkušeností,
 
🚩konstruktivně spolupracující s kolegy a soustavně rozvíjející vlastní vzdělání, rozhled a schopnosti.

4. Vzdělávání

Kvalitní vzdělávání směřující k dobrým vzdělávacím výsledkům všech dětí je základem kvalitní školy. 

Tato oblast je rozdělena na další 4 podoblasti.
 
Vyberu pouze pár otázek k zamyšlení:
 
❓Vytváří pedagogové u dětí motivaci k učení?
Neplést s “motivují pedagogové děti k učení“. Jak se vám to daří?
 
❓Hledají pedagogové vhodné strategie a metody pro individualizované vzdělávání dětí?
Rozumíte rozdílu mezi individualizací a individuální práci s dítětem?
PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
❓Provádí pedagogové systematicky pedagogickou diagnostiku a sledují a zaznamenávají vývoj, procesy učení a vzdělávací pokrok každého dítěte?
❓Uplatňují výsledky pedagogické diagnostiky v plánování i v procesu vzdělávání?
❓Vedou děti k sebehodnocení a vzájemnému hodnocení?


5. Vzdělávací výsledky

Kvalitní škola umožňuje každému dítěti maximální rozvoj odpovídající jeho možnostem. 

❓Zjišťuje MŠ objektivní informace o kvalitě svého vzdělávání?
(Jinými slovy – autoevaluuje?)
 
❓Přijímá a v praxi realizuje smysluplná opatření ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání?
(Jinými slovy – využívá výsledky autoevaluace ke svému zlepšování?)
 
🔴INDIVIDUÁLNÍ POKROKY DĚTÍ🔴
❓Získává MŠ soustavně informace o posunech každého dítěte ve všech vzdělávacích oblastech a reaguje na ně vhodnými pedagogickými opatřeními?
(Jinými slovy provádí pedagogickou diagnostiku?)
 
❓Má MŠ stanovený vhodný systém sledování pokroků dětí?
(Opravdu je systém pedagogické diagnostiky ve vaší MŠ vhodný?)
 
❓Zabývá se MŠ vzdělávacími výsledky dětí a přijímá efektivní opatření (a využívá je při tvorbě PLPP nebo IVP)?
(Výsledky diagnostiky se využívají pro další plánování a práci s dětmi?)
❓Jedná se o průběžné (nikoli jednorázové) hodnocení?

6. Podpora dětí při vzdělávání (rovné příležitosti) 

Sleduje MŠ vzdělávací pokroky všech dětí a cíleně podporuje ty, kdo vyžadují speciální péči?

Zamyslíme se nad vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
❓Sleduje MŠ vzdělávací pokroky všech dětí a cíleně podporuje ty, kdo vyžadují speciální péči?
„Bojíte se“ dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo už inkluzi berete jako „normální stav“.
 
❓Spolupracuje MŠ s odbornými pracovišti?
(Zj. s PPP a SPC?)
 
❓Poskytuje MŠ specifickou podporu všem dětem, které ji potřebují?


 

Marcela Zajícová

Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog, lektorka a autorka Předškolní poradny. Vzdělávám předškolní pedagogy a pomáhám jim zvýšit profesní sebejistotu.

Mými kurzy a webináři prošly už tisíce spokojených předškolních pedagogů. Ráda budu oporou i vám. Přihlaste se k odběru novinek zdarma, aby vám nic neuniklo. 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů