Otevírání MŠ a vše, co se může hodit

Aktualizace 13. 4.:

 • doplněné informace o testování dětí s postižením (část Testování),
 • doplněný odkaz na informace pro rodiče – cizince (část Testování),
 • doplněná přehledná tabulka nároku na ošetřovné (část Ošetřovné),
 • doplněná odpověď na možnost donesení vlastního testu rodiči (část Otázky a odpovědi). 

Článek navazuje na článek Uzavření MŠ a vše, co se může hodit.

Kdy a pro koho se otevřou MŠ?
Jak to bude probíhat?
Testování
Roušky
Ošetřovné
Otázky a odpovědi
Články k tématu

Kdy a pro koho se otevřou MŠ?

Od 12. dubna 2021 budou v provozu:

 • MŠ a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (tzv. speciální MŠ) pro všechny děti.
 • MŠ při zdravotnickém zařízení,

Dále jsou v provozu 

MŠ pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

V MŠ, školních družinách a školních klubech můžou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil, 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Na stránkách koronavirus.edu.cz je uvedeno, že postačuje, když je ve vybraných profesích zaměstnán jeden rodič.

V Manuálu je uvedeno, že rodič doloží příslušnost k vybraným profesím potvrzením zaměstnavatele

Pro tyto děti je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.

Uvedené informace vycházejí z mimořádného opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 12. dubna

Mimořádné opatření účinné od 19. dubna 2021

DĚTSKÉ SKUPINY OD 12. DUBNA

Od 12. dubna do odvolání se omezuje poskytování služby péče o dítě v dětské skupině tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo poskytování služby péče o dítě pro zaměstnance těchto zařízení.
 

Jak to bude probíhat?

Provoz škol se upravuje tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.

MŠ už NEMAJÍ výjimku jako v předchozích opatřeních a zpívat se v nich tedy nemůže.

Pro sportovní činnost MŠ výjimku mají, sportovat se může.

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Doprovod dítěte v MŠ může dítě doprovodit na testování.

Testování

Testování dětí

Dítěti, které je dítětem mateřské školy se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 

 • podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

Frekvence testování:

2x týdně. První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu (tzn. většinou v pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý test ve čtvrtek).
Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.
Nebude-li dítě přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Nemusí se testovat:

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

 • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
 • “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin,
 • jsou očkované (což děti nejsou).
 • jsou dětmi mateřských škol při zdravotnickém zařízení

Testování dětí s postižením

Rodič neztrácí nárok na ošetřovné, pokud se ze zdravotních důvodů (s ohledem na zdravotní postižení) dítě se středním nebo těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo s poruchami autistického spektra nemůže testovat a tím pádem nastoupit do školy.

Tuto nemožnost testovat však musí doložit lékařským potvrzením

 Co dělat, pokud je výsledek preventivního testu pozitivní

Škola:

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce dítěte.
Škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.
Škola zajistí oddělení dítěte od ostatních osob.

Zákonný zástupce:

Zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen dítě ve škole vyzvednout.
Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Lékař:

Lékař rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Osoba, která měla preventivní test pozitivní, je povinna se tomuto vyšetření podrobit.

Pozitivní dítě:

Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu, pak okamžik provedení antigenního testu. 

Spolužáci pozitivního dítěte

Pokud bude preventivní antigenní test pozitivní, tak děti, které byly 2 dny před nebo 2 dny po provedení testu s “pozitivním” dítětem v jedné třídě, nemůžou do MŠ, dokud nebudou známy výsledky RT-PCR testu dítě, které bylo preventivním antigenním testem pozitivně diagnostikováno. 

Pokud RT-PCR test dítěti vyjde negativně, můžou se ostatní děti opět účastnit vzdělávání. Pokud RT-PCR test vyjde pozitivně, a dítě má příznaky, nařídí KHS spolužákům karanténu.

To stejné platí v případě, že pozitivní test měl pedagogický pracovník, který 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně poskytoval vzdělávání dětem v dané třídě. 
Dle mého názoru se zapomnělo na nepedagogické pracovníky – školní asistenty, chůvy.

Pokud je pozitivní dítě, pedagog automaticky do izolace nejde.

Než školy začnou testovat děti

Škola před zahájením preventivního testování informuje všechny dotčené děti a jejich zákonné zástupce a dotčené zaměstnance o způsobu provádění testování a o pravidlech uvedených v mimořádném opatření. 

Škola zajistí, aby všichni zaměstnanci a osoby podílející se na testování používaly osobní ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95). 

Informace vycházejí z Mimořádného opatření o testování ve školách od 12. dubna

Změna Mimořádného opatření od 13. dubna 2021.

Školy mohou testovat i 1x týdně PCR testy (ty si ale musí školy hradit samy). Bližší informace ve výše uvedeném opatření.

Kde najdu bližší informace?

Informace o testování ve školách najdete podrobně na stránkách testovani.edu.cz

Na stránkách najdete:

Vybírám: Ve škole je potřeba zajistit testovací místnost a izolační místnost (pro pozitivní osoby). Na testování dohlíží odpovědná a poučená osoba. U dětí v MŠ může být přítomný rodič. 

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Co dělat v případě, kdy rodič nebude chtít dítě otestovat?

Nutno zmínit, že jsou odpůrci testování ve školách a můžete se s nimi setkat. Existují různé iniciativy – například zde. Vkládám také analýzu advokátky zde

Očekáváte, že rodiče nebudou souhlasit s testováním? Přečtěte si tento článek.

Cizinci

Zde najdete překlady informací pro rodiče o otevření škol a testování přeložené do angličtiny, ukrajinštiny, ruštiny, mongolštiny a vietnamštiny. 

Testování zaměstnanců škol a školských zařízení

Zaměstnanci škol nebo školských zařízení můžou na pracoviště pouze v případě, že 

 • nemají příznaky onemocnění COVID-19, a 
 • podstoupili POC antigenní test nebo preventivní antigenní test a jeho výsledek je negativní.

Kdo nemusí?

Testovat se NEMUSÍ zaměstnanci, kteří:

 • doloží, že prodělali COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
 • “byli na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin,
 • jsou očkováni a od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní,
 •  jsou zároveň zaměstnanci jiné školy a předloží potvrzení o negativním výsledku testu, které není starší 48 hodin a které zaměstnanci vystavila jiná škola.

Frekvence testování

2x týdně (s odstupem 2 až 3 pracovních dnů mezi jednotlivými testy) – pedagogičtí pracovníci, kteří osobně poskytují vzdělávání dětem a nepedagogičtí pracovníci, kteří přicházejí do osobního kontaktu s těmito dětmi nebo pedagogickými pracovníky

1x v každém pracovním týdnu ostatní zaměstnanci. 

Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště

Pokud zaměstnanec v rámci období mezi jednotlivým testováním vykonává práci výlučně mimo prostory zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test mimo prostory zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office)

Zaměstnavatel vystaví zaměstnanci na jeho žádost potvrzení o negativním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.

Povinnost škol:

Školy  jsou povinny zajistit pro své zaměstnance:

 • POC antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo 
 • antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které jsou určené pro sebetestování nebo povolené Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou. 

Test je pozitivní

Pokud má zaměstnanec preventivní test pozitivní, informuje zaměstnavatele, opustí pracoviště a informuje lékaře.

 

Informace vycházejí z Mimořádného opatření o testování zaměstnanců ve školách

Informace o testování ostatních zaměstnanců (dětských skupin) zde.

Roušky

Ochrana dýchacích cest od 12. dubna 2021:

V textu budu používat pojmy:

 Respirátor = respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)

Rouška = zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Respirátor musí nosit (mimo jiné) všechny osoby ve vnitřních prostorách škol s výjimkou:

 • žáků ZŠ – těm postačuje rouška,
 • dětí v MŠ a dětské skupině – ty jsou bez roušky.

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci musí mít ve vnitřních prostorách respirátor.

Roušku ani respirátor nemusí mít:

 • pedagogičtí pracovníci v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • osoby v době výkonu práce na pracovišti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů

Zaměstnavatelé vybaví zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).

Informace vycházejí z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků úst a nosu od 12. dubna.

Otázky a odpovědi

Může být testování přítomen rodič?

Ano. V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Rodič si chce donést svůj vlastní test. Může? 

Informace ze stránek testovani.edu.cz

Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým ministerstvo zdravotnictví vydalo výjimku, může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat.

Zároveň je nutné, aby rodiče při skladování dbali pokynů výrobce a předali škole všechny potřebné podklady k použití (ideálně i s nalezením testu na výše uvedeném seznamu).

Jsem pedagogický pracovník, zajišťuji prezenční vzdělávání a mám dítě mladší 10 let. Co teď?

Máte-li školní dítě, může chodit do školy i během týdne, kdy má být doma – školy zajistí hlídání v družině.

Máte-li školkové dítě a ještě neplní povinné předškolní vzdělávání, může chodit do své kmenové MŠ. 

Jsem školní asistentka (chůva) a mám tříleté dítě. Může chodit do MŠ?

Ne.

Musí MŠ zajistit distanční výuku pro mladší děti nebo pro předškoláky, kteří „dobrovolně“ zůstali doma? 
Ne. Podmínky, kdy MŠ musí zajistit distanční výuku jsou uvedené v článku Distanční vzdělávání v MŠ. Doporučuji také v článek Metodika pro vzdělávání distančním způsobem pro MŠ

Mám třídu předškoláků, kolegyně má mladší děti. Není spravedlivé, že ona je doma na home ofiice a já jsem v práci. Co s tím?
Práci přiděluje zaměstnavatel – ředitel. Je to v jeho kompetenci. Více v článku Uzavření MŠ a pedagogové.

Máme pouze dva předškoláky? Co teď?
Můžete být „normálně“ v provozu.
Ředitel MŠ může po projednání se zřizovatelem ze závažných technických a organizačních důvodů provoz MŠ přerušit či omezit a neprodleně tuto informaci zveřejní na přístupném místě ve škole. Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v době omezení nebo přerušení provozu. 

Ošetřovné

Pokud dítě může chodit do své kmenové MŠ, ale rodič ho tam nechce umístit, přijde o ošetřovné. Více na stránkách MPSV.

Pokud matka patří do vybraných profesí, které můžou umístit své dítě do MŠ a otec do vybraných profesí nepatří, nemůže na dítě čerpat ošetřovné ani matka, ani otec.

Články k tématu:

METODIKA PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM PRO MŠ – článek aktualizován o „dubnovou“ metodiku.

 

 

 

 

Marcela Zajícová
Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog. Srozumitelnou formou dávám rodičům a pedagogům odpovědi na otázky “co, kdy, kde a jak” při výchově a vzdělávání předškolních dětí. Více informací o mně se můžete dočíst zde. Zdarma si můžete stáhnout můj e-book Jak vyřídit odklad či předčasné zaškolení. O tom, co váš předškolák (ne)musí umět, než nastoupí do 1. třídy píšu v e-booku Z předškoláka školákem v pohodě a s úsměvem. Předškolní pedagogové ocení e-book Průvodce legislativou pro pedagogy MŠ. Kontaktovat mě můžete na e-mailu info@predskolniporadna.cz. Zůstaňme v kontaktu - nechte se polapit do sítí Předškolní poradny.
Komentáře
 1. Alena Vodrážková napsal:

  Dobrý den. Moc děkuji za Vaše přehledné informace, které již s napětím očekáváme od příslušných kompetentních orgánů.
  Jen prosím o malé info..je-li k tisku formulář Potvrzení o pozitivním výsledku testu dítěte ve školce.
  Děkuji.

 2. Jarmila Liebichová napsal:

  Dobrý den, paní Zajícová,
  moc děkuji za zasílání e-mailů, je to v téhle době opravdu skvělé! Ještě mám, prosím, dotaz – mám za sebou první očkování, platí tedy, že se nemusím v MŠ testovat? Moc děkuji za odpověď a přeji příjemný den.

 3. iva napsal:

  dobry den, nevite jak je to s lesni skolkou, ktera neni zapsana v MSMT ? ta muze otevrit nebo ne? pokud do ni dochazi i predskolaci, kteri jsou zapsani v klasicke MS na individualni vzdelavani, tak ti zustavaji dal doma?

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, lesní klub funguje na základě jiné legislativy než státní MŠ (či státní LMŠ). V textu mimořádného opatření je uvedeno, že se „zakazují spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 20 osob, které se konají převážně ve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb…“ Z tohoto mi vyplývá, že spolkové aktivity mohou být realizovány v počtu do 20 osob, pokud se konají převážně ve venkovních prostorech.

 4. Veronika Maňáková napsal:

  Dobrý den,
  prosím o upřesnění. Povinné vzdělávání je na 4 hodiny denně. Mateřské školy tedy od pondělí fungují jen pro povinné vzděl. na 4 hodiny denně nebo celý den i s odpoledním spánkem.
  Děkuji za odpověď.

  • Marcela Zajícová napsal:

   Mimořádné opatření:
   omezuje provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou
   a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,
   b) mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a c) mateřské školy při zdravotnickém zařízení,

   Nic se tam o otevření pouze na 4 hodiny nepíše.

 5. Jana Putniorzová napsal:

  Dobrý den,pracuji v MŠ jako učitelka,do stejné MŠ chodí i můj vnuk, oba rodiče pracují a bydlíme ve společném domě,je možné aby nastoupil do MŠ i když není předškolák ?

  • Marcela Zajícová napsal:

   Nemůžu vám odpovědět, když nevím, zda zákonní zástupci vnuka patří mezi vybrané profese, které můžou dát do MŠ i mladší děti.

 6. Bára R. napsal:

  Dobrý den,

  chci se zeptat, zda mohu do školky dovést dítě, když jsem učitelkou na ZŠ a dělám distanční vzdělávání od 8- 12 hodin. Má dcera není předškolák.

  Děkuji za odpověď

  • Marcela Zajícová napsal:

   Je to nelogické, ale v textu mimořádného opatření je uvedeno, že v MŠ, školních družinách a školních klubech můžou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:


   pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
   pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

   Viz tento článek.

 7. Jarča Potužniková napsal:

  Paní Zajícová přeji hezký den, prosím, musí mít děti roušku ve chvíli, kdy na procházku opouštíme areál školky? Myslím, že v zastavěné části obce ano, ale nejsem si úplně jistá. U nás učitelek je jasné, že ano ..Moc děkuji za Váš rady a pomoc. Ať se Vám daří

  • Marcela Zajícová napsal:

   Dobrý den, každá KHS na toto odpovídá jinak. 🙂

   • Monika Ksandrová napsal:

    Dobry den, take to resime, rodičům se nelibi noseni rousek na prochazce. Ti minusterstvi k tomu nevydalo pokyn nebo kdo o tom tedy rozhoduje? Kde se mame ptat? Dekuji Ksandrova

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.