Metodika pro vzdělávání distančním způsobem pro MŠ

Metodika – září 2021

Metodika – září 2020

Metodika – březen 2021

Metodika – duben 2021

Metodika - září 2020

Ministerstov školství 24.9. 2020 vydalo Metodiku pro vzdělávání distančním způsobem. Přináším Vám „výcuc“ toho nejdůležitějšího pro mateřské školy. Nejedná se o mé názory, ale o „přepis“ metodiky do srozumitelné podoby.

Mé poznámky jsou v textu označeny kurzívou.

Předškoláci

Pro zjednodušení budu v následujícím textu používat pojem „předškoláci„. Myslím tím „děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné“.

„Mimořádná opatření“

Také budu v textu místo „z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu nařízení karantény“ používat „z důvodu mimořádných opatření„.

Celý text Metodiky najdete zde.

1. Legislativní rámec

Distančně se vzdělávají pouze předškoláci. 

MŠ mají povinnost vzdělávat distančně.

Předškoláci mají povinnost se vzdělávat distančně.

1.1 Kdy distančně vzdělávat

Kdy distančně vzdělávat jsem psala v článku Distanční vzdělávání v MŠ.

Jednoduše řečeno se distančně vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) předškoláků z celé MŠ nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, pokud se v ní vzdělávají pouze tyto děti.

1.2 Kdy distančně nevzdělávat

Distanční vzdělávání se neposkytuje, pokud předškoláci do MŠ nechodí například kvůli neštovicím, střevní viróze, pokud ředitel MŠ rozhodne o omezení nebo přerušení provozu nebo je MŠ uzavřena například z důvodu rekonstrukce.

1.3. Jakou povinnost má dítě

Předškoláci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

1.4 Jak upravit školní řád

Školní řád by měl reflektovat odlišnosti a specifika vzdělávání distančním způsobem.

Je třeba vyhodnotit, zda je potřebné doplnit informace a upravit především oblasti týkající se:

 • způsobu komunikace s dětmi a jejich zákonnými zástupci (zj. vymezení konkrétní jednotné platformy a způsobu komunikace),
 • způsobu stanovování pravidel a organizace vzdělávání distančním způsobem v konkrétních podmínkách školy (např. uvést a případně blíže specifikovat školou přednostně využívané způsoby distanční výuky),
 • omlouvání neúčasti na distančním způsobu vzdělávání,
 • hodnocení výsledků vzdělávání, aby byly uvedeny školou preferované a využívané způsoby hodnocení při distanční výuce.

1.5 Jak zapisovat do třídní knihy

Musí být zřejmé, kdy přešla výuka na distanční vzdělávání a případně kterých dětí se týká – zejména v případě „smíšené výuky“ (viz níže).

Pokud část třídy, která se vzdělává distančně, pracuje na jiném zadání než část třídy, která chodí do školy, zaznamenejte odlišnosti do třídní knihy.

Absence dětí

Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání. (Jednoduše řečeno je jedno, v jaké době dítě vyplnilo pracovní list, důležité je, že ho vyplnilo.) Nepřipojení se  k on-line přenosu je považováno za absenci.

Omlouvání absence je obdobné jako při prezenční výuce.

1.6 Stravování

Není-li přerušen provoz školní jídelny (příp. výdejny), mohou si děti, které se vzdělávají distančně, oběd odebrat za dotovanou cenu.

2. Personální podmínky

O konkrétním způsobu organizace výuky (prezenční, distanční, „smíšené“) rozhoduje ředitel školy.

Pokud učitel bude vzdělávat distančně, může se dohodnout se zaměstnavatelem i na tzv. „homeoffice„. Pracovat z domu může i učitel, kterému byla nařízena karanténa – v tomto případě není v „pracovní neschopnosti“, ale pracuje z domu a dostává plat.

3. Organizace výuky při omezení přítomnosti ve školách

3.1 Prezenční výuka

Pokud z důvodu mimořádných opatření není v MŠ přítomno méně než 50% předškoláků, vzdělává se pouze prezenčně, stejně tak, jako by děti nebyly přítomné kvůli nemoci.

MŠ může (ale nemusí) dětem v karanténě zasílat materiály, úkolky atp. Děti se můžou (ale nemusí) do plnění úkolků zapojit.

Je vhodné přesouvat vzdělávací činnost ven.

Příklad:
MŠ má tři věkově smíšené třídy. V MŠ je celkem 24 předškoláků. V MŠ chybí 5 předškoláků z důvodu nařízení karantény. MŠ vzdělává pouze prezenčně, dětem v karanténě může (ale nemusí) zasílat materiály, nemůže však jejich plnění vymáhat, jelikož se nerealizuje distanční vzdělávání. 

3.2 Smíšená výuka

Pokud z důvodu mimořádných opatření není v MŠ přítomno více než 50% předškoláků, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat. Ostatní děti jsou vzdělávány prezenčně.

O způsobu organizace „smíšené výuky“ rozhoduje ředitel školy s ohledem na konkrétní aktuální možnosti a podmínky školy a dětí.

Příklad:
MŠ má tři věkově smíšené třídy. V MŠ je celkem 24 předškoláků. V MŠ chybí 18 předškoláků (více než polovina) z důvodu nařízení karantény. MŠ tyto děti vzdělává distančně. Ostatní děti vzdělává prezenčně.

3.3 Distanční výuka

Pokud zákaz osobní přítomnosti platí pro minimálně jednu celou třídu, probíhá v této třídě distanční výuka. Ostatní třídy se vzdělávají prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí školy, přechází na distanční výuku celá škola.

Příklad:
Je zakázána přítomnost všech dětí školy. MŠ přechází na distanční výuku.

4. Formy vzdělávání distančním způsobem

MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také personálním a technickým možnostem MŠ.

4.1. On-line výuka = výuka na dálku

 • Synchronní on-line výuka – učitel je propojen s dětmi ve stejném čase a pracují na stejném úkolu. (V MŠ si dovedu představit, že si děti on-line zazpívají písničku, určí první hlásky ve slově, zacvičí si apod.)
 • Asynchronní on-line výuka – děti pracují v jimi zvoleném čase a vlastním tempem na úkolech zadaných učitelem a v on-line prostoru se nepotkávají.

4.2 Off-line výuka

K off-line výuce není zapotřebí internet a digitální technologie. Může jít o vyplňování pracovních listů, výtvarné činnosti atp. Zadávání úkolů může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně.

4.3 Konzultace

Cílem individuálních konzultací je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám. Konzultace musí být dostupné všem, může jít o telefonické hovory, on-line chat, e-maily či ve specifických případech osobní konzultace za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření.

4.4. Obecná doporučení k distančnímu způsobu vzdělávání

 • Přizpůsobujte výuku možnostem dětí i pedagogů.
 • Nepřeceňujte možnosti rodičů a dětí, ale ani jejich možnosti nepodceňujte, snažte se zjistit, jaká je realita, řiďte se fakty, usilujte o častou zpětnou vazbu od účastníků a sami ji hojně poskytujte.
 • Optimálním přístupem je diferenciace obtížnosti úkolů.
 • Poskytněte dětem možnosti volby.
 • Zadání formulujte jasně a konkrétně, ověřte si, že děti vědí, co se od nich očekává.
 • Stanovujte realistické termíny plnění úkolů.
 • Rozvíjejte u dětí dovednost plánovat si práci.
 • Podporujte skupinovou práci v on-line prostředí, v menších skupinách je práce efektivnější.
 • Při komunikaci se snažte o srozumitelnájednoznačná zadání a pokyny.
 • Buďte empatičtí a zajímejte se o to, jak jim učení jde, co jim případně nejde, jestli komunikují s ostatními spolužáky apod.
 • Respektuje v přiměřené míře potřebu časové flexibility v rodinách.
 • Umožněte rodičům i dětem získat informaci o dobrém/správném výsledku u samostatných prací.
 • Vzdělávání musí být i za těchto podmínek takové, aby děti měli chuť se učit a v učení pokračovat.

4.5. Doporučení pro mateřské školy

U předškoláků je distanční výuka založena na komunikaci učitele a rodičů, doplněné o občasný přímý kontakt učitele s dítětem.

Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd.

Vzhledem k věku je dostačující, pokud učitelé prostřednictvím domluvené komunikační platformy (případně papírovou formou) předávají jednou týdně rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí.

U takto malých dětí není vhodné realizovat synchronní on-line výuku déle než 30 min. denně, pro udržení sociálního kontaktu a motivaci postačují 1-2 on-line setkání učitele s dítětem týdně. To však za předpokladu, že rodina dítěte má k dispozici potřebné technické vybavení. V případě realizace skupinových hovorů např. prostřednictvím mobilních telefonů rodičů je vhodné rozdělit předškolní děti do menších, tří až pětičlenných skupinek, ve kterých má konkrétní dítě více prostoru pro vlastní komunikaci a které umožňují lépe udržet pozornost.

Není potřeba stanovovat hodinový rozsah ani časové vymezení distanční výuky. Vzdělání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP dané školy, avšak ne nutně v plné míře. Z hlediska obsahu vzdělávání mohou být východiskem pro přípravu nabídky rozvojových aktivit pro děti, resp. rodiče, vlastní zdroje pedagogů, které využívají i pro vzdělávání v běžném režimu a budou zveřejněny na webových stránkách školy. Při zveřejňování podkladů je třeba dbát na dodržování autorských práv.

Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí. Na základě deficitních oblastí školní připravenosti konkrétního dítěte je vhodné zadávané aktivity individualizovat tak, aby u něj cíleně rozvíjely např. grafomotoriku, matematické představy, sluchové vnímání apod. Doporučení učitele by měla vycházet z hodnocení individuálních vzdělávacích pokroků jednotlivce. Žádoucím postupem mateřských škol tak bude nejen nabídka rozvojových aktivit pro všechny, ale také aktivit individuálně cílených, které by co nejlépe odpovídaly potřebám konkrétního dítěte.

5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání.

Zákonní zástupci by měli být informováni o možnosti využití služeb školního poradenského pracoviště, a to jak formou konzultací, tak formou poskytování péče speciálních pedagogů, případně školních psychologů.

Dětem se SVP mohou být zapůjčeny potřebné kompenzační pomůcky.

Pedagogická intervence a předmět pedagogické péče je nadále poskytován prostřednictvím on-line komunikace osobou, která toto podpůrné opatření realizuje i v běžném režimu školy.

6. Jak zapojit všechny

Škola má zapojit do distančního způsobu vzdělávání děti, které nemají doma podmínky pro on-line výuku, prostřednictvím metod off-line výuky.

Pokud se dítě nezapojuje do distanční výuky, ale má zajištěnu potřebnou techniku, je třeba, aby škola kontaktovala rodiče a zjistila důvody pro neúčast ve vzdělávání a pomohla překážky odstranit.

7. Způsoby a pravidla hodnocení

Způsob hodnocení distančního způsobu vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro tento způsob vzdělávání.

8. Naplňování RVP a ŠVP

Vzdělávání distančním způsobem MŠ uskutečňuje podle RVP PV a ŠVP v míře odpovídající okolnostem.

9. Materiálně-technické vybavení a softwarové nástroje

Škola volí způsob vzdělávání na dálku s ohledem na materiálně-technické vybavení školy.

Způsob poskytování vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dětí.

9.1. Základní doporučení pro realizaci on-line výuky

Učitel má k dispozici počítač či přenosné zařízení (notebook nebo tablet), má přístup k hardware a software, který umožňuje přenos informací a komunikaci s dětmi a rodiči on-line formou (například webkamera, sluchátka či reproduktor a mikrofon).

Je předem stanovena a připravena jednotná softwarová platforma, komunikační kanál a společná pravidla pro komunikaci s dětmi i rodiči.

10. Komunikace s rodiči (nejenom) při vzdělávání distančním způsobem

Školy se mají snažit zohlednit, že v rodinách může být více dětí, které se současně vzdělávají na dálku, jsou v různých ročnících nebo školách, mají omezený počet digitální techniky, že sami rodiče možná vykonávají svou práci z domova a že to všechno je potřeba sladit.

Povinnost poskytovat dětem vzdělávání náleží škole a tuto povinnost nelze bez dalšího přenášet na rodiče.

Je třeba, aby škola informace předávala rodičům koncentrovaně, v pravidelných intervalech s dostatečným předstihem. Nevhodné jsou obsáhlé zprávy, ve kterých se ztrácí podstatné údaje, stejně jako záplava krátkých informací v průběhu celého dne či dokonce noci.

Nastavte si interně lhůtu pro odpovídání na zprávy rodičů, max.do 2 pracovních dnů.

Ošetřete případy, kdy rodič nemá potřebné vybavení či přístup k internetu.

11. Monitorování, vyhodnocování, přizpůsobování

Je velmi pravděpodobné, že situace a okolnosti se budou měnit a že ne všechna školou a učiteli nastavená pravidla se ukáží jako funkční. Proto je třeba celý proces neustále monitorovat, vyhodnocovat a přizpůsobovat aktuálním podmínkám.

Úkolem učitele je přizpůsobovat výuku na dálku potřebám jednotlivců i skupiny tak, aby byla co nejefektivnější.

Metodika - březen 2021

Celý text zde

🌞 MŠ je povinna zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

🌞 Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají povinnost se tímto způsobem vzdělávat. (Děti nemají povinnost se distančně vzdělávat během jarních prázdnin. MŠ má povinnost distanční vzdělávání během jarních prázdnin zajistit.)

🍀Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte❗️ (zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.), ale také personálním a technickým možnostem školy❗️.

🍀Může se jednat o:

 • off-line aktivity (plnění praktických úkolů), či o
 • online aktivity (v předškolním vzdělávání není on-line vzdělávání prioritním způsobem, nýbrž má pouze doplňkovou funkci).

💥Záleží na každé MŠ, jak si pravidla pro distanční výuku nastaví. (Měla by je mít, ale zakotvena ve svém školním řádu.)

🌻Zápis do třídní knihy – ze zápisu musí být jasné:

 • kdy přešla výuka na vzdělávání distančním způsobem,
 • kterých dětí se týká,
 • jaký vzdělávací obsah byl v daném dnu či týdnu realizován.

🌻Omlouvání absencí – platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání.
Účast dětí škola posuzuje přiměřeným způsobem podle zapojení do vzdělávacích aktivit v průběhu týdne.

S ohledem na odlišné podmínky jednotlivých dětí a jejich rodin není vhodné stanovovat pro zapojení do vzdělávání pevně určené časy a absenci posuzovat dle účasti na těchto aktivitách v konkrétních hodinách.

💥Stravování 💥
Obědy za dotovanou cenu si mohou zákonní zástupci dětí odebírat jako jídlo s sebou. Zároveň může zařízení nadále sloužit pro stravování zaměstnanců. Pokud však ze závažných důvodů není mateřská škola schopna provoz školního stravování zabezpečit, může jej přerušit.

❗️Ředitel školy rozhoduje o konkrétním způsobu organizace vzdělávání distančním způsobem.

☀️Všichni zaměstnanci musí plnit své pracovní povinnosti – pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti zaměstnavatele, současně ale není vyloučena možnost dohodnout se na jiném místě výkonu práce.

☀️V důsledku přechodu na vzdělávání distančním způsobem se může stát, že ředitel nebude moci přidělit předepsaný počet hodin přímé pedagogické činnosti, pedagogickým pracovníkům se však plat nekrátí.

💥Učitel monitoruje zapojování jednotlivých dětí a poskytuje rodičům individuální podporu (může se jednat např. o telefonické hovory, on-line chat či e-mailovou komunikaci). Cílem je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám.

🍀Distanční vzdělávání by mělo být založeno zejména na komunikaci učitele a rodičů a na občasný kontakt dítěte s paní učitelkou. U takto malých dětí není vhodné realizovat synchronní on-line vzdělávání či komunikaci déle než 30 min. týdně. Pro udržení sociálního kontaktu a motivaci postačuje jedno on-line setkání učitele s dítětem týdně. To však za předpokladu, že rodina dítěte má k dispozici potřebné technické vybavení. V případě realizace skupinových hovorů např. prostřednictvím komunikačních aplikací či mobilních telefonů rodičů je vhodné rozdělit předškolní děti do menších, tří až pětičlenných skupinek, ve kterých má konkrétní dítě více prostoru pro vlastní komunikaci a které umožňují lépe udržet pozornost.

Metodika - duben 2021

Celý text ke stažení zde.

Návrat dětí do MŠ – metodické doporučení (pedagogická část)

Manuál k testování ve školách (duben 2021)

Vybírám:

Úplata

Pokud je dítěti nařízena karanténa, úplatu za předškolní vzdělávání hradí v plné výši.

Pokud dojde k uzavření MŠ, stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky
omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

Přítomnost mladších dětí v MŠ

Dětem zaměstnanců vybraných profesí ve věku od 2 do 5 let je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

Pro tyto děti je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být tyto děti zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.

O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.

Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.

Na děti se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

Dětem je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

Seznam vybraných profesí v článku Otevírání MŠ a vše, co se může hodit.

Distanční vzdělávání

Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště.

Více v článku Distanční vzdělávání v MŠ.

Chcete se zorientovat ve školské legislativě? Mrkněte sem:
Marcela Zajícová
Jmenuji se Marcela Zajícová a jsem předškolní pedagog. Srozumitelnou formou dávám rodičům a pedagogům odpovědi na otázky “co, kdy, kde a jak” při výchově a vzdělávání předškolních dětí. Zdarma si můžete stáhnout můj e-book Jak vyřídit odklad či předčasné zaškolení. O tom, co váš předškolák (ne)musí umět, než nastoupí do 1. třídy píšu v e-booku Z předškoláka školákem v pohodě a s úsměvem. Předškolní pedagogové ocení e-book Průvodce legislativou pro pedagogy MŠ. Zajímá-li vás téma školní zralosti, mám pro vás webinář a kurz o školní zralosti. Kontaktovat mě můžete na e-mailu info@predskolniporadna.cz. Zůstaňme v kontaktu - nechte se polapit do sítí Předškolní poradny.
Komentáře
 1. Děkuji za cenné informace, srozumitelně uspořádané a v současné chvíli velmi důležité.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů